صفحه/نتیجه

کنفرانس دیپلوماتیک برای اتخاذ کنوانسیون منع مهمات خوشه ای : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲۵ تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-03-25 | 1390|97|ک|UC265.A33|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این کنوانسیون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۳ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_uc265_a33_kaaf97_1390_n1052_dari_title2.pdf ...

یادداشت تفاهم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت مالیزیا در مورد استقرار نیروهای نظامی اعزامی مالیزیا به افغانسان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۹۲ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|24|ی|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۹ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_yaa24_1390_n1069_dari_title3.pdf ...

قانون انرژی هستوی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله فرمان تقنینی شماره (۶۹) مؤرخ ۱۳۹۵/۶/۸ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۲۸) تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۹: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره: (۱۴۳) تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۲۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-11-02 | 1395|22|ق|TK9014|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم جواز نامه-- فصل سوم محافظت از تشعشع-- فصل چهارم کنترول منابع و موارد رادیو اکتیف-- فصل پنجم انحلال تأسیسات هستوی-- فصل ششم حالات اظطراری-- فصل هفتم استخراج و پروسس مواد معدنی حاوی رادیو اکتیف-- فصل هشتم تد ...

قانون مؤسسات تحصیلات عالی نظامی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۷۳ تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-28 | 1394|29|ق|U660.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم شورای عالی موسسات تحصیلات عالی نظامی—فصل سوم موسسه تحصیلات عالی نظامی—فصل چهارم اعضای کادر علمی موسسه تحصیلات عالی نظامی—فصل پنجم محصلان موسسه تحصیلات عالی نظامی– فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_u660_a3_qa ...