صفحه/نتیجه

مصوبه مورخ ۲/۳/۱۳۶۹ جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان تعدیل مواد (۴۸ و ۵۲) قانون امور ذاتی خورد ضابطان مکتبی و ساتنمنان : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانسان شماره ۶۸۲ تاریخ ۴/۵/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-06-31 | 1369|68|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، مصوبه مورخ ۲/۳/۱۳۶۹ مجلس سنای شورای ملی را در مورد تعدیل مواد (۴۸ و ۵۲) قانون امور ذاتی خورد ضابطان مکتبی و ساتنمنان توشیح میدارم."—از روی متن. acku_risalah_knf3738_meem68_1369 ...

تعدیل تعلیماتنامه البسه و ضمیمه شماره (۱) آن : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۴۴۰ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-06-31 | 1369|74|ت|UC485.A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. تعلیمات نامه اصلی این تعدیل دریافت نگردید. acku_risalah_uc485_a3_tay74_1369_n724_dari_title6.pdf ...

مصوبۀ مورخ ۷/۹/۶۹ هیأت مختلط شورای ملی پیرامون تعدیل جز (۸) فقره (۱) ماده ۴۱ قانون مکلفیت عسکری : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره – ۱۵۵۷ تاریخ ۲۹/۱۰/۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-02-31 | 1370|68|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

"توشیح مصوبه شورای ملی ج.ا در مورد تعدیل جز ۸ فقره (۱) ماده ۴۱ قانون مکلفیت عمومی عسکری مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد تعدیل جز هشتم فقره اول ماده چهل و یکم قانون مکلفیت عمومی عسکری که در ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۵۷۸ تاریخ ۲/۴/۱۳۶۹ در باره توشیح مصوبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۶۹ شورای ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-05-15 | 1369|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی ج.ا مصوبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۶۹ شورای ملی را در باره منظوری فرمان تقنینی شماره (۲۲) مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۷ شورای وزیران در مورد قانون مکلفیت عمومی عسکری که حسب ذیل به تصویب رسیده توشیح میدارم"-- از روی متن ...

ضمیمه شماره (۲) قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح منتشره جریده رسمی شماره مسلسل ۵۴۸ مورخ ۳۰- جدی ۱۳۶۲ : مصوبه مجلس دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره ۸۷ تاریخ ۳۰/۲/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۴۸۱ تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-31 | 1370|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به تاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد ضمیمه شماره (۲) قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح که به اساس مصوبه شماره (۶۴) مورخ ۴/۹/۶۹ مجلس سـنا و مصوبه شماره (۸۷) مورخ ۳۰/۲/۷۰ ولسی جرگه تصویب رسید ...

مقرره کمیسیون دایمی کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان در امور او پراتیفی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (37) تاریخ 16/2/1365

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-15 | 1365|74|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده 1-3، فصل دوم (وظایف و صلاحیت های کمیسیون)ماده 4، فصل سوم (سازماندهی فعالیت کمیسیون)ماده 5-9، فصل چهارم (احکام نهایی)ماده 10-11. acku_risalah_DS357_5_meem74_1365_n617_Dari_title1.pdf ...

مقرره مدافعه ملکی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-10-30 | 1361|74|م|K2229|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (3569) درجلسه تاریخی 29/6/1361 با ملاحظه ورقه عرض شماره (1829) مورخ 25/6/1361 وزارت عدلیه راجع به مقرره مدافعه ملکی مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل 7 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشکیل ، ...

طرح قانون نهاد اقتصاد باز توانی معلولین و معیوبین: مجلس سنای شورای ملی جمهوری افغانستان : شورای ملی جمهوری افغانستان مصوبه مجلس سنا شماره ۳۷ تاریخ ۷/۹/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۵۴ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۷۰ در باره توشیح مصوبه شورای ملی ج.ا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-15 | 1370|43|ط|K1771|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و طرز فعالیت آنها-- فصل سوم معافیت ها و امتیازات-- فصل چهارم کوپراتیف های نهاد اقتصاد باز توانی-- فصل پنجم حکم نهایی. acku_risalah_k1771_toy43_1370_n761_dari_title4.pdf ...