صفحه/نتیجه

قانون شورای عالی دفاع وطن : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ‍۱۵۱۹ تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-29 | 1367|29|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مطابق به حکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی قانون شورای عالی دفاع وطن را که از طرف شورای وزیران بداخل (۵) فصل و (۲۸) ماده به تصویب رسیده توشیح و انفاذ آنرا اعلام میدارم."—از روی متن فرمان "شورای وزیران جمهوری افغانستان به تاسی از حکم فقره ...

مقرره شورای دفاع ولایات : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۵۲۰ تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-29 | 1367|744a|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به تاسی از حکم ماده (۱۳) قانون شورای عالی دفاع وطن مقرره شورا های دفاع ولایات را که در جلسه مورخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۶۷ شورای عالی دفاع وطن بداخل (۵) فصل و (۲۷) ماده به تصویب رسیده توشیح و انفاذ آنرا اعلام میدارم."—از روی متن فرمان. شامل 5 فصل بوده: فصل ا ...

ضمیمه شماره (۳) قانون مکلفیت عمومی عسکری منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۴) مورخ ۳۱ اسد ۱۳۶۶ در رابطه به پرداخت حقوق تقاعد سربازان قوای مسلح که حین اجرای وظایف عادی عسکری معیوب، معلول، فوت یا شهید میگردند : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۲ تاریخ ۱۴/۹/۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۴۷ تاریخ ۷/۱۰/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-11-15 | 1368|898|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۳۲) مورخ ۱۴/۹/۶۸ شورای وزیران را در باره ضمیمه شماره سوم قانون مکلفیت عمومی عسکری بداخل دو ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مکلفیت ...

مقرره امتیازات پراشوتیست های قوای مسلح ج.ا : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۷۰ تاریخ ۲۲/۷/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-12-15 | 1368|74|م|GV770.2.A34|رساله | بیشتر...

شامل 7 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی، فصل دوم امتیازات، فصل سوم محصلین، مداومین و سربازان پراشوتیست، فصل چهارم اعاشه، فصل پنجم تیم های سپورتی پراشوتی، فصل ششم علایم مشخصه کلاسها و کتگوری های پراشوتی، فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_gv770_2_a34_meem74_1 ...

در باره تعدیل فقره (۱و۲) ماده (۹۱) قانون مکلفیت عمومی عسکری : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۴۷ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۷ در باره توشیح تعدیل فقره (۱و۲) ماده (۹۱) قانون مکلفیت عمومی عسکری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|42|د|KNF 1361|رساله | بیشتر...

" مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتادو پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل فقره ۱و۲ ماده ۹۱ قانون مکلفیت عمومی عسکری مصوب شورای ملی جمهوری افغانستان را توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. 2 فقره در تعدیل این قانون به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah ...

ضمیمه و تعدیل در قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح ج.ا منتشره جریده رسمی شماره (۵۴۸) مورخ ۳۰ جدی ۱۳۶۲ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۵ تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۷۰۴ تاریخ ۴/۱۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-01-30 | 1369|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۳۵) مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ شورای وزیران را در باره ضمیمه و تعدیل در قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح جمهوری افغانستان توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه و تعدیل ...