صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره:۳۱۷ مورخ: ۶/۹/۱۳۶۶ درباره ضمیمه شماره یک قانون مکلفیت عمومی عسکری جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

" هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد "-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3738_fay48_1366_n654_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۰۴)مورخ: ۱۸/۷/۱۳۶۶ درباره اعطای صلاحیت خریداری سلاح ها و مهمات مفرزه ها و گروپها و اشخاص انفرادی که عملیات محاربوی را قطع مینمایند به قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|48|ف|U800|رساله | بیشتر...

"بمنظور تحقق مشی مصالحه ملی و تسریع صلح و امنیت در کشور هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیکافغانستان بتاسی از حکم ماده ۴۴ اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. ۴ماده (شماره). acku_risalah_u800_fay48_1366_n ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره یک قانون مکلفیت عمومی عسکری شهر کابل ۳ حمل ۱۳۶۱/

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1361-01-15 | 1361|482|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مکلفیت عمومی عسکری، در شماره فوق العاده: نمبر مسلسل ۴۷۲ (۲۰ جدی ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_ri ...

قانون څارندوی جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۱۰۶ تاریخ ۱۳۶۵/۵/۷ درباره تصویب قانون څارندوی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-10-15 | 1365|26|د|hv8242.6.a2|رساله | بیشتر...

: شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سیستم تشکیلات--فصل سوم مکلفیت های څارندوی--فصل چهارم صلاحیت های څارندوی--فصل پنجم احکام نهایی. ۵ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۳۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_hv8242_6_a2_da ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در باره منظور مقرره خدمت عسکری خورد ضابطان قطعه قوای مسلح جمهوری د موکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان شماره (۱۵۰)شهر کابل ۳۰/۱۱/۱۳۶۳: مقرره خدمت عسکری خورد ضابطان قطعه قوای مسلح جمهوری د موکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-03-15 | 1364|482|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

فصل اول احکام عمومی، فصل دوم: تعلیم و تربیه خورد ضابطان قطعه، فصل سوم: ترفیع رتبه های عسکری، فصل چهارم: تعیین بست وتبدیلی، فصل پنجم: حقوق و مکلفیت ها، فصل ششم: سلب رتبه های عسکری، فصل هفتم: احکام متفرقه acku_risalah_knf3738_fay482_1364_n583_dari_title1.pd ...

موافقتنامه بین حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت فدراسیون روسیه در مورد مساعدت های تخنیکی نظامی به جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۴) تاریخ ۳/۸/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-21 | 1395|82|م|DS357.R8|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبهٔ شماره (۲۲۲) مؤرخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۲۲۵) مؤرخ ۱۳/۷/۱۳۹۵مشرانو جرگهٔ شورای ملی پیرامون موافقتنامه بین حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت فدراسیون روسیه در مورد مساعدت ه ...

ضمیمهٔ شماره (۱) قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۸۵۵) سال ۱۳۸۴ در مورد منع تولید، تورید، حمل و نقل، ذخیره، صدور، نگهداشت، استعمال و تخریب ماین های ضد پرسونل و مهمات خوشه ئی : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۸) تاریخ: ۷/۶/۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۰۷) تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-29 | 1397|89|ض|U800|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم همآهنگی، تمویل و امنیت-- فصل سوم تخریب و پاک سازی اراضی از ماین ها و ارایه گزارش. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه،شماره مسلسل ۸۵۵ (۳۱ جوزا ۱۳۸۴) به نشر رسیده. acku_risalah ...

قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستاندر بارهٔ انفاذ قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه شماره: (۲۰)تاریخ: ۳/۳/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۴۴۲۳)تاریخ: ۳/۳/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-03-31 | 1384|82|ق|U800|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صدور جواز و توزیع سلاح-- فصل سوم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۶ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمهٔ شماره (۱) قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد ...

تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۸) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-28 | 1396|729|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل، ایزاد و لغو در برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گرد ...