صفحه/نتیجه

توصیه و پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ خارج نمودن برهنه رویان از صفوف تحریک تاریخ: ۱۱/۳/ ۱۳۷۴ هـ.ش وزرای محترم، والی صاحبان، تمام ولسوالان، علاقه داران و دلگی مشران مختلف طالبان! السلام علیکلم و رحمت الله و برکاته! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|96|ت|DS357.5|رساله | بیشتر...

"خداوند متعال (ج) عافیت نصیب تان کند، در هر وقتدعا گوی شما میباشم زنده گی فی سبیل الله نصیب تان باشد. الله تعالیدر تمام کارها ناصر و مدد گار شما باشد"-- از روی متن. "عزیزان محترم، برادارن مجاهدین فی سبیل الله! مسئلۀ شرعی اینست که از محل تهم ...

توصیه و هدایات شرعیو ضروریامیرالمؤمنین ملا محمد عمر(مجاهد) دربارۀخارج نمودن برهنه رویان از دلگی ها و محاذات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|99|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"گرچهچندین بار برای شما گفته شده است که در دلگی ها و محاذاتبا طلباء، برهنه روی ها نباشد، مگر تا کنون این سخن کاملاً عملی نگردیده است، باز همبرهنه روی ها با شما دیده میشوند، اکنونباز همبه هر مسئول و هر طالبامر من است کهبه همرای هر کسیکهبرهنه روی باشد ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد جلوګیری از منکرات و کارهای ناپسند در جنګ شماره: (۴۴) تاریخ: ۱۲/۷/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_fay48_1421_n795_dari_title22.pdf ...

قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستاندر بارهٔ انفاذ قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه شماره: (۲۰)تاریخ: ۳/۳/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۴۴۲۳)تاریخ: ۳/۳/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-03-31 | 1384|82|ق|U800|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صدور جواز و توزیع سلاح-- فصل سوم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۶ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمهٔ شماره (۱) قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد ...

تعدیل جزء الف و ب بند چهارم ملاحظات فقره پنج ماده « ۱۶ » اصولنامه مکلفیت عسکری منتشره ۱۲ قوس ۱۳۳۳: عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-30 | 1358|79|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود، تحت فیصله شماره « ۲۶ » مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ تعدیل جزء الف و ب بند چهارم ملاحظات فقره پنج ماده « ۱۶ » اصولنامه مکلفیت ...

تعدیل ماده (۱۱) فرمان شماره سوم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|78|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره (۳۵) مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ تعدیل ماده یازدهم فرمان شماره سوم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک اف ...

فرمان مقام امارت اسلامي افغانستان شماره: ۱۹۱۹ تاریخ ۲۶/۱۲/۷۴ : د افغانستان د اسلامی امارت د ۲۶/۱۲/۷۴ نیټی ۱۹۱۹ مه ګڼه فرمان د سلاح او مهماتو د راټولو په هکله

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-12-26 | 1376|42|ف|U800|رساله | بیشتر...

"شورای عالي طالبان به تاریخ ۲۲/۱۱/۷۴ سه مواد ذیل را تصویب نمود"-- از روی متن. تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. acku_risalah_u800_fay42_1376_n783_dari_title17.pdf ...

قانون مکلفیت عمومی عسکری جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۳۰۱ مورخ ۴/۱۲/۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-05-31 | 1366|88|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

: شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم خدمت عسکری-- فصل سوم جلب و احضار به خدمت زیر بیرق-- فصل چهارم آماده گی جلب و احضار، تنظیم و تکمیل اسناد آن-- فصل پنجم تاجیل و معافیت از جلب و احضار به خدمت عسکری-- فصل ششم ترخیص از خدمت در صفوف قوای مسلح جم ...