صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی مسلخ : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۲۲) تاریخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-03-14 | 1366|52|الف|TS1960|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل ششم تحدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_ts1960_ali ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر ضمیمه شماره یک فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره وضع نشان ستاره درجه اول، نشان ستاره درجه دوم و نشان ستاره درجه سوم شهر کابل ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-15 | 1361|48|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

فرمان اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع نشان ستاره درجه اول، نشان ستاره درجه دوم و نشان ستاره درجه سوم، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۰ (۱۰ جدی ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risal ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر ضمیمه شماره یک فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره وضع مدال ((د ښه خدمت په خاطر)) شهر کابل ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-15 | 1361|42|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

فرمان اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تاریخی ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع مدال ((د ښه خدمت په خاطر))، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۰ (۱۰ جدی ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5569_fay42_1361_n509_dari_tit ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره دوم قانون مکلفیت عمومی عسکری۲۶/۴/۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-15 | 1361|499|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مکلفیت عمومی عسکری، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۲ (۲۰ جدی ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_fay499_1361_n513_dari_title3.pdf ...

مقرره داوطلبان قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۷۵) تاریخ: ۱۰/۶/۱۳۶۶ در مورد مقرره داوطلبان قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-15 | 1366|747|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز پذیرش، استخدام و قطع خدمت-- فصل سوم حقوق، امتیازات و وجایب-- فصل چهارم حقوق تقاعد-- فصل پنجم مسوولیت ها-- فصل ششم احکام نهایی. ضمیمه این مقرره تحت عنوان مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر ک ...

تعدیل در قانون مکلفیت عمومی عسکری منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۴) مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۶ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۳۰ تاریخ ۲۱/۶/۱۳۶۸ در مورد تعدیل در قانون مکلفیت عمومی عسکری منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۴) مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۶: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۷۵ تاریخ ۲/۸/۱۳۶۸ توشیح تعدیل فقره (۱) ماده نهم و فقره (۲) ماده شانزدهم قانون مکلفیت عمومی عسکری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-08-30 | 1368|74|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، تعدیل فقره اول ماده نهم و فقره دوم ماده شانزدهم قانون مکلفیت عمومی عسکری را بداخل دو ماده که بر اساس صلاحیت های تفویض شده فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلام حالت اضطرا ...