صفحه/نتیجه

قانون تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپتر های نظامی دولت های خارجی در قلمرو هوایی کشور : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۰) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-08-06 | 1396|299|ق|HE9871.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اجازه و عبور پرواز طیارات یا هلیکوپتر های نظامی دولت های خارجی-- فصل سوم مویدات وتخلفات جزایی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_he9871_a34_qaaf299_1396_n1271_dari_title3.pdf ...

قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۸) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-08-20 | 1396|29|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تقرر، استخدام و تبدیلی – فصل سوم حقوق، امتیازات و acku_risalah_knf3738_qaaf29_1396_n1272_dari_title1.pdf ...

قانون شورای عالی دفاع وطن در جمهوری دموکراتیک افغانستان : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-01-08 | 1358|257|ق|UA853.A3|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه فوق العاده تاریخی ۷ر۱ر۱۳۵۸ که در خانه خلق دایر گردید تحت فیصله شماره (۲۳) قانون شورای عالی دفاع وطن در جمهوری دموکراتیک افغانستان را بداخل چهارده ماده تصویب نمود."—از روی متن. acku_risalah_ua853_ ...

نقل فرمان شماره (۶۴۶-۲۳۵۲) مورخ ۶ میزان ۱۳۴۵ تقنینی پادشاهی/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-11-15 | 1345|78|ن|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_noon78_1345_n71_dari_title3.pdf ...

ابلاغیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح ملی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|22|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_alif22_1357_n396_dari_title2.pdf ...