صفحه/نتیجه

تعدیل و ایزاد در مادۀ (۵۹) قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبۀ شورای ملی راجع به تعدیل و ایزاد مادۀ پنجاه و نهم و تعلیق مؤقت مادۀ سی و پنجم قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح شماره: (۴۰) تاریخ: ۱۹/۳/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-04-10 | 1386|74|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. "بتاٌسی از صراحت حکم فقرۀ شانزدهم مادۀ (۶۴) قانون اساسی و به حسب مصوبۀ شماره (۴۸) ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۴۳) مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان تعدیل و ...

مقرره تنظیم امور ذاتی خورد ضابطان مکتبی و ساتنمنان قوای مسلح : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۵۱۴ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-04-15 | 1368|49|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم معاش-- فصل سوم ترفیع و تقاعد-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf3738_meem49_1368_n695_dari_title6.pdf ...

اساسنامه موسسه حجاری نجاری و مواد کانکریتی اردو : فرمان شماره (۱۲۴) مورخ بیست و هفتم حمل سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-06-15 | 1354|59|ا|TS850|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول مادۀ اول-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم ارگان تشکیلات موسسه-- فصل چهارم انحلال وتصفیه موسسه-- فصل پنجم امور مالی ومتفرقه. acku_risalah_ts850_alif59_1354_n313_dari_title3.pdf ...

مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد افسران، بریدملان و ساتنمنان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ تنظیم حقوق تفاعد افسران، برید ملان و ساتنمنان شماره: ۳۹ تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-01-10 | 1389|79|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منابع پولی ذخیرۀ تقاعد و حالت تثبیت حقوق تقاعد-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf3738_meem79_1389_n1016_dari_title1.pdf ...

قانون امور ذاتی افسران و برید ملان اردوی ملی : ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۴۹۵) تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۹: ولسی جرگه مصوبۀ قانون امور ذاتی افسران و بریدملان اردوی ملی به دو ثلث آرای کل اعضأ

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-05-30 | 1389|224|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل نه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم حقوق و وجایب – فصل سوم موقف افسر وبریدمل – فصل چهارم ترفیع افسران وبریدملان – فصل پنجم تقرر وتبدیلی افسران و بریدملان – فصل ششم رخصتی افسران و بریدملان – فصل هفتم انفصال استعفأ وتقاعد افسران وبریدملان – فص ...

قانون طرز سپری نمودن دوره خدمت مکلفیت فارغان موسسات تحصیلی و تعلیمی طبی داخل و خارج کشور : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۱۶ تاریخ ۱۰/۹/۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۹۱ موریخ ۸/۱۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-15 | 1367|26|ق|K3601|رساله | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۹ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_k3601_qaaf26_1367_n686_dari_title1.pdf ...

کنفرانس دیپلوماتیک برای اتخاذ کنوانسیون منع مهمات خوشه ای : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲۵ تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-03-25 | 1390|97|ک|UC265.A33|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این کنوانسیون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۳ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_uc265_a33_kaaf97_1390_n1052_dari_title2.pdf ...