صفحه/نتیجه

قانون ثبت احوال نفوس : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|29|ق|KNF2430|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول دولت-- فصل دوم وظائف ریاست ثبت احوال نفوس-- فصل سوم مراجع ثبت احوال نفوس-- فصل چهارم توزیع تذکره-- فصل پنجم محتویات تذکره-- فصل ششم اخذ تذکره، نصب عکس ثبت چهره—فصل هفتم ثبت احوال نفوس کوچی—فصل هشتم گزارش واقعات تولد، فوت، ازدواج ...

مقرره د ر باره طرز تقدیم پیشنهادات مبنی بر اعطای نشان ها و مدال های جمهوری دموکراتیک افغانستان تنظیم اسناد مربوط و تفویض نشان ها و مدال ها جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل مورخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-12-30 | 1362|74|م|CJ5569|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده۱-۳، فصل دوم (طرز العمل تقدیم پیشنهادات در باره اعطای نشان ها و مدال های جمهوری دموکراتیک افغانستان به هیات رئیسه شورای انقلابی جموری دموکراتیک افغانستان) ماده ۴-۹، فصل سوم (طرز العمل بررسی پیشنهادات در باره اع ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه نمبر «۱» قانون نشانها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-09-30 | 1360|48|ف|CR5950.A2|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ‫١٣٥٩/١٠/٣: شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۰ (۱۰ جدی ۱۳۵۹)به نشر رسیده. acku_risalah_cr5950_a2_fay48_1360_n497_dari_title1.pdf ...

اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی حقوقی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۵۰) تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۵ درمورد اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی حقوقی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|52|ا|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف انستیتوت-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم درجات اعضای کدرعلمی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_alif52_1366_ ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۴ تاریخ ۱۵/۱/۱۳۶۶ درباره تعدیلات درقانون حقوق وامتیازات مجروحین،معلولین وبازماندگان شهدای انقلاب ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|48|ف| HV1568|رساله | بیشتر...

"بمنظورتامین حقوق وامتیازات بیشتر برای اشخاصیکه دردفاع ازانقلاب ثورمجروح یامعلول گردیده ودرصورت شهادت به بازماندگان آنان هیأت رئیسه شورای انقلابی بتاسی ازحکم ماده (۴۴)اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_r ...

مقرره ریاست عمومی شئون اسلامی جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-15 | 1359|74|م|BL632|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۴، فصل دوم (تشکیل)ماده ۵-۱۰، فصل سوم (وظایف)ماده ۱۱-۱۳، فصل چهارم (احکام متفرقه)ماده ۱۴-۱۸. acku_risalah_bl632_meem74_1359_n471_dari_title1.pdf ...

قانون نشان ها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۳/۱۰/۱۳۵۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-10 | 1359|299|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۸-- فصل دوم (نشان ها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان)ماده ۹-۱۱-- فصل سوم (طرز معرفی مستحقین نشان و مدال)ماده ۱۲-۱۹-- فصل چهارم (طرز تفویض نشان و مدال)ماده ۲۰-۲۶-- فصل پنجم (حقوق و مکلفیت های مفتخرین نشان ...

فرمان هیئت رئیسه شورای افغانستان مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۳ انقلابی جمهوری دموکراتیک در باره وضع نشان درفش سرخ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-10 | 1359|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_fay48_1359_n470_dari_title2.pdf ...