صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه نمبر «۱» قانون نشانها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-09-30 | 1360|48|ف|CR5950.A2|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ‫١٣٥٩/١٠/٣: شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۰ (۱۰ جدی ۱۳۵۹)به نشر رسیده. acku_risalah_cr5950_a2_fay48_1360_n497_dari_title1.pdf ...

اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی حقوقی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۵۰) تاریخ ۲۷-۱۲-۱۳۶۵ درمورد اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی حقوقی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|52|ا|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف انستیتوت-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم درجات اعضای کدرعلمی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_alif52_1366_ ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۴) تاریخ ۱۵-۱-۱۳۶۶ درباره تعدیلات درقانون حقوق وامتیازات مجروحین،معلولین وبازماندگان شهدای انقلاب ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|48|ف| HV1568|رساله | بیشتر...

"بمنظورتامین حقوق وامتیازات بیشتر برای اشخاصیکه دردفاع ازانقلاب ثورمجروح یامعلول گردیده ودرصورت شهادت به بازماندگان آنان هیأت رئیسه شورای انقلابی بتاسی ازحکم ماده (۴۴)اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_r ...

مقرره ریاست عمومی شئون اسلامی جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-15 | 1359|74|م|BL632|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۴، فصل دوم (تشکیل)ماده ۵-۱۰، فصل سوم (وظایف)ماده ۱۱-۱۳، فصل چهارم (احکام متفرقه)ماده ۱۴-۱۸. acku_risalah_bl632_meem74_1359_n471_dari_title1.pdf ...

قانون نشان ها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۳-۱۰-۱۳۵۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-10 | 1359|299|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۸-- فصل دوم (نشان ها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان)ماده ۹-۱۱-- فصل سوم (طرز معرفی مستحقین نشان و مدال)ماده ۱۲-۱۹-- فصل چهارم (طرز تفویض نشان و مدال)ماده ۲۰-۲۶-- فصل پنجم (حقوق و مکلفیت های مفتخرین نشان ...

فرمان هیأت رئیسه شورای افغانستان مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۳ انقلابی جمهوری دموکراتیک در باره وضع نشان درفش سرخ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-10 | 1359|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_fay48_1359_n470_dari_title2.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع نشان د خلکو دوستی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-10 | 1359|482|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_fay482_1359_n470_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع نشان ستاره درجه اول، نشان ستاره درجه دوم و نشان ستاره درجه سوم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-10 | 1359|29|ق|CJ5569|رساله | بیشتر...

ضمیمه این فرمان تحت عنوان فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر ضمیمه شماره یک فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره وضع نشان ستاره درجه اول، نشان ستاره درجه دوم و نشان ستاره درجه سوم شهر کابل ۳۰/ ۱/ ...