صفحه/نتیجه

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۷۲) تاریخ ۷-۵-۱۳۷۰ درمورد حذف تعدادی از نشانها و مدالها ازقانون نشانها، مدالها والقاب افتخاری جمهوری افغانستان : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۷۱۸) تاریخ ۲۷-۵-۱۳۷۰ درباره توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-07-30 | 1370|482|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم ماده (۱۰۴) قانون اساس ج.ا، فرمان تقنینی شماره (۷۲) مورخ ۷/۵/۱۳۷۰ شورای وزیران ج.ا، که درمورد حذف تعدادی از نشانها ومدالها ازقانون نشانها، مدالها والقاب افتخاری، وضع گردیده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. قانون اصلی این حذف تحت عنو ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت کار و اموراجتماعی جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره (۵۷) تاریخ ۲۳-۲-۱۳۷۰ درمورد مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت کارواموراجتماعی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-07-30 | 1370|744|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیتها-- فصل سوم تشکیل وتنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_meem744_1370_n754_dari_title3.pdf ...

قانون طرز نشر و انفاذ اسناد تقنینی امارت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-14 | 1420|29|ق|KNF2516|رساله | بیشتر...

شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز نشر اسناد-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_knf2516_qaaf29_1420_n787_dari_title1.pdf ...

قانون حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی ریاست عمومی امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-14 | 1420|29|ق|K1763|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k1763_qaaf29_1420_n787_dari_title2.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراات و فعالیتهای وزارت عدلیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-14 | 1420|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های عمدۀ وزارت عدلیه-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت وزارت عدلیه-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem74_1420_n787_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ تدویر لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی شماره (۳۴) تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-06-31 | 1382|48|ف|KNF2050|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2050_fay48_1382_n811_dari_title1.pdf ...

مقررۀ طرزالعمل تهیه و پیشنهاد اسناد تقنینی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-14 | 1420|74|م|KNF2516|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ترتیب طرح (پلان گزاری) کار تقنینی-- فصل سوم طرز تهیه و هم آهنگ ساختن اسناد تقنینی-- فصل چهارم ترتیب ارائه سند تقنینی جهت رسیدگی به ادارات ذیصلاح-- فصل پنجم اصول اساسی ساختار و محتوای سند تقنینی—فصل ششم احکام ...

مقررۀ تنظیم اجراات و فعالیتهای ریاست عمومی ادارۀ امور امارت اسلامی افغانستان : فرمان امیرالمؤمنین شماره (۶۶) تاریخ ۱۷-۹-۱۴۱۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-14 | 1420|744|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به مقصد تنظیم بهتر امور و به منظور رعایت نظم شرعی، حقوقی و قانونی در امارت اسلامی، مقرره تنظیم اجراأت و فعالیت های ریاست عمومی ادارۀ امور امارت اسلامی افغانستان را در چهار فصل و (۲۳) ماده توشیح مینمایم. این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و با مقرره یکجا ...

اساسنامۀ ریاست عمومی امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-14 | 1420|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم رتب اعضای کادر علمی-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_alif52_1420_n787_dari_title6.pdf ...

مقرره د ر باره طرز تقدیم پیشنهادات مبنی بر اعطای نشان ها و مدال های جمهوری دموکراتیک افغانستان تنظیم اسناد مربوط و تفویض نشان ها و مدال ها جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل مورخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-12-30 | 1362|74|م|CJ5569|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده۱-۳، فصل دوم (طرز العمل تقدیم پیشنهادات در باره اعطای نشان ها و مدال های جمهوری دموکراتیک افغانستان به هیات رئیسه شورای انقلابی جموری دموکراتیک افغانستان) ماده ۴-۹، فصل سوم (طرز العمل بررسی پیشنهادات در باره اع ...