صفحه/نتیجه

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۲۰۶) تاریخ: ۴/۱۲/۱۳۸۱ ضمیمه نمبر سوم قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری منتشره جریده رسمی شماره (۷۹۷) مورخ ۲۲/۸/۱۴۲۲ هـ.ق در باره انفاذ دو نوع مدال موجود در وزارت مالیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|42|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها و مدال (علامه) های امارت اسلامی افغانستان، در شماره مسلسل 797 (8 صفرالمظفر 1422) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5588_a34_fay42_1382_n806_dari_title2.pdf ...

قانون تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (18) تاریخ ۱۳۶۴/۲/۱۵ درباره تصویب قانون تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-02-15 | 1365|29|ق|KNF2430|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی) ماده 1-8، فصل دوم (حصول تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان) ماده 9-25، فصل سوم (ترک ، سلب و اعاده تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان) ماده 26-37، فصل چهارم (طرز حل و فصل مسایل مربوطه به تابعیت) ماده 38-44، فصل پنجم ( ...

فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در مورد عودت باعزت مهاجرین: شماره:(۲۹۷(تاریخ: ۱۳/۳/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|48|ف|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hv640_5_a28_fay48_1381_n802_dari_title15.pdf ...

فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در بارۀ انفاذ ضمیمۀ شماره (۱) قانون نشانها و مدالها، منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ۷۹۷: شماره: (۳۶۰) تاریخ ۲۶/۳/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|48|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

ایزاد این قانون تحت عنوان فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره ایزاد در ضمیمه شماره (۱) قانون نشانها و مدالها منتشره جریده رسمی شماره (۸۰۲) مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۱ شماره: (۲۰۵) تاریخ: ۴/۳/۱۳۸۱، در شماره مسلسل ۸۰۶ (۳۱ حمل ۱۳۸۲) به نشر رسیده. قانون اصلی ...

قانون اصول عمدهٔ تشکیل و وظایف وزارت های جمهوری دموکراتیك افغانستان : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-31 | 1359|29|ق|K3363|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و قانون اصول عمده تشکیل و وظایف وزارت های جمهوری دموکراتیك افغانستان را بداخل سه فصل و بیست و نه ماده که در جلسه تاریخی ۲۳ حمل ۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسه ...

نظرکمیسیون مختلط دربارۀ ضمیمه شماره (۴) قانون حقوق وامتیازات مجروحین، معلولین وبازماندگان شهدا دربارۀ پرداخت حقوق تقاعد محصلین و متعلمین موسسات نظامی و مداومین کورسهای افسری موسسات تعلیمی وکورسهای خورد ضابطی قوای مسلح : فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره- ۲۰- تاریخ- ۱۰/۱/۱۳۷۰ درباره توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-15 | 1370|64|ن|HQ1062|رساله | بیشتر...

"متکی بحکم فقره (۲) ماده هفتاد وپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه هئیات مختلط مجلسین شورای ملی دربارۀ ضمیمه شماره (۴) قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین وبازماندگان شهدا در مورد پرداخت حقوق تقاعد محصلین ومتعلمین موسسات نظامی و مداومین کورسه ...