صفحه/نتیجه

قانون حالت اضطرار : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۵۱۸) تاریخ ۱-۱۲-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-29 | 1367|29|ق|DS357.5|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی قانون حالت اضطرار را که از طرف شورای وزیران بداخل (۱۵) ماده به تصویب رسیده توشیح و انفاذ آنرا اعلام میدارم."—از روی متن فرمان. "شورای وزیران جمهوری افغانستان به تاسی از حکم فقره (۱) فرمان شماره (۱۴ ...

فهرست اسناد تقنینی نشر شده سال ۱۳۶۷ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-29 | 1367|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf7_fay94_1367_n687_dari_title5.pdf ...

قانون شورای قانون اساسی : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۶) مورخ ۶-۳-۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۳۳۱) تاریخ ۶-۴-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-20 | 1367 |29|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم صلاحیت و طرز فعالیت-- فصل چهارم احکام نهایی. ۲ ماده در مصوبه این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۱ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_qaaf29_1367_n682_dari_title1_0.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل تاریخ ۸/ ۱۱/ ۱۳۶۲ درباره انحلال ریاست عمومی ارگانهای محلی اداره دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-01-31 | 1363|48|ف|KNF2920|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی فرمان. acku_risalah_knf2920_fay48_1363_n556_dari_title2.pdf ...

فرمان هیآت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۸/ ۱۱/ ۱۳۶۲ درباره ترکیب کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-01-31 | 1363|48|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده چهل و یکم قانون شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان در رابطه با انحلال ریاست عمومی ارگانهای محلی اداره دولتی تصویب میدارد:"—از روی متن. acku_risalah_knf2720_fay48_1363_n5 ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۸/ ۱۱/ ۱۳۶۲ درباره ضمیمه شماره سوم قانون شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-01-31 | 1360|48|ف|JF341|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورانقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان در رابطه با انحلال ریاست عمومی ارگانهای محلی اداره دولتی تصویب میدارد:"—از روی متن. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون شورای وزیرا ...

مقرره انستیتوت علمی و تحقیقاتی خدمات کیهانی اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی شورای وزیران : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۲۷۳) تاریخ ۲۲-۷-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-11-30 | 1368|74|م|GA105.3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیتها-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم پذیرش و ترفیعات علمی کارمندان علمی انستیتوت-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_ga105.3_meem74_1368_n710_dari_title2_0.pdf ...

تعدیل ماده چهارم قانون شورای قانون اساسی منتشره جریده رسمی شماره (۶۸۲) مورخ ۲۰-۱۰-۱۳۶۷ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۴۵) تاریخ ۲۵-۴-۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۷۸۱) تاریخ ۲۵-۵-۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-15 | 1369|74|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"متکی بحکم فقره (۲) ماده هفتادو پنجم و ماده یکصدو چهارم قانون اساسی ج.ا، فرمان تقنینی شماره (۴۵) مورخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ شورای وزیران ج.ا، را در مورد تعدیل ماده (۴) قانون شورای قانون اساسی توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_tay74_136 ...