صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره دوم قانون شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲-۸-۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-30 | 1361|89|ض|DS357.5|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری د موکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۴۹۱: تحت عنوان قانون شورای وزیران جمهوری دموکراتیک ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۷) مورخ: ۸-۷-۱۳۶۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-15 | 1366|48|ف|KNF2516|رساله | بیشتر...

شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۶۶ خویش با در نظر داشت گزارش هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در ساحه تقنینی و سایر اجراآت ایکه در فاصله بین دو اجلاس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان صورت گرفته تصویب ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۸) مورخ ۸-۷-۱۳۶۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-15 | 1366|48|ف|JQ1767|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به اساس پیشنهاد هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۶۶) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"--از روی متن فرمان. acku_risalah_jq1767_fay48_1366_n656_dari_ ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارهٔ ضمیمهٔ قانون نشانها و مدالها منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۷۹۷) مؤرخ ۲۲-۸-۱۴۲۲ هـ.ق در بارهٔ اجرای آنعده از نشانها و مدالها که فعلاً در وزارت مالیه موجود است شماره (۱۲۵) تاریخ ۲۳-۵-۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-10-22 | 1381|48|ف|CJ5588 A34|رساله | بیشتر...

"بمنظور قدردانی از انجام خدمات فوق العاده در راه تحکیم استقلال، حاکمیت ملی، دفاع از تمامیت ارضی کشور، تأمین صلح و امنیت، سهم گیری بارز در جهات اساسی انکشاف اقتصادی، اجتماعی و انجام سایر خدمات از قبیل فرهنگی، آموزشی، تربیتی و علمی به منسوبین ملکی و نظ ...

فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان، در بارۀ ایزاد عبارت بلند رتبه در فرمان شماره (۱۹۳) مؤرخ ۲۵-۱۲-۱۳۸۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay48_1381_n802_dari_title5.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره ایزاد در ضمیمه شماره (۱) قانون نشانها و مدالها منتشره جریده رسمی شماره (۸۰۲) مورخ ۲۸-۳-۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|48|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در بارۀ انفاذ ضمیمۀ شماره (۱) قانون نشانها و مدالها، منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۷۹۷) شماره: (۳۶۰) تاریخ: ۲۶/۳/۱۳۸۱، در شماره مسلسل 802 (28 جوزا 1381) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5588_a34_fay48_ ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۲۰۶) تاریخ ۴-۱۲-۱۳۸۱ ضمیمه نمبر سوم قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری منتشره جریده رسمی شماره (۷۹۷) مورخ ۲۲-۸-۱۴۲۲ هـ.ق در باره انفاذ دو نوع مدال موجود در وزارت مالیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|42|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها و مدال (علامه) های امارت اسلامی افغانستان، در شماره مسلسل 797 (8 صفرالمظفر 1422) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5588_a34_fay42_1382_n806_dari_title2.pdf ...