صفحه/نتیجه

فرمان شورای انقلابی جمهورِی دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۴) تاریخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۶ در باره تشکیل هیأت رئیسه شورای انقلابی ج. د. ا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|482a|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی ج. د. ا متکی بحکم بند چهارم ماده سی و هفتم و حکم ماده چهل و دوم اصول اساس ج. د. ا تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_knf2720_fay482a_1365_n615_dari_title2.pdf ...

مقرره تنظیم فعالیت های اداره امور معلولین و بازمانده گان شهدا : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۳۷) تاریخ ۹-۲-۱۳۷۰ در مورد مقرره تنظیم فعالیت های اداره امور معلولین و بازماند گان شهدا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-15 | 1370|74|م|HV1568|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hv1568_meem74_1370_n759_dari_title1.pdf ...

مصوبه شورای انقلابی جهموری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۸۱۰) مورخ ۲۶-۱۰-۱۳۶۴ در باره کمیسیون تسوید قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|68|م|KNF2050|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان با اتکاء بر ارزشهای اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ، تزس های دهگانه مورخ 18 عقرب 1364 و اعلامیه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risala ...

مقرره کمیسیونهای دایمی شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۸۱۲) ۱۳۶۴/۱۰/۲۶ در باره تصویب مقرره کمیسیون های دایمی شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|74|م|JQ1766|رساله | بیشتر...

شامل 6 فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده 1-7، فصل دوم (طزر ایجاد کمیسیونهای دایمی)ماده 8-12، فصل سوم (مسایل شامل صلاحیت کمیسیون های دایمی)ماده 13-21، فصل چهارم (حقوق ووظایف کمیسیونهای دایمی)ماده 22-34، فصل پنجم (تقرر کار کمیسیونهای دایمی) ماده 35-48، ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۸۵ تاریخ: ۴/ ۲/ ۱۳۷۲ در باره بزرگداشت از پیروزی انقلاب باعظمت اسلامی در کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|48|ف|DS371.2|رساله | بیشتر...

4 شماره. "رئیس جمهوری دولت اسلامی به مناسبت بزرگداشت از پیروزی انقلاب با عظمت اسلامی در کشور و بخاطر تجلیل از روزهای پنجم، نخستین روزسقوط رژیم وهشتم ثور روز انتقال قدرت به دولت اسلامی مراتب ذیل رامنظور مینماید:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_ds ...

فرمان ریاست دولت اسلامی افغانستان شماره: ۱۰۴ تاریخ: ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۲ ضمیمه فرمان شماره (۸۴) مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۷۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|49|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"برای اینکه در باره اجرای ترفیعات نوبتی کارمندان ملکی و نظامی که از ۲۸ اسد به ۸ ثور اجراء و خلای در باره ایجاد نگردد مراتب ذیل منحیث ضمیمه فرمان شماره فوق منظور میگردد:"—از روی متن فرمان. فرمان اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان رئیس دولت اسلامی افغ ...