صفحه/نتیجه

فهرست اسناد تقنینی منتشرهٔ جریدهٔ رسمی سال ۱۳۸۵ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-15 | 1385|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

۳۷ شماره. acku_risalah_knf7_fay94_1385_n917_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی-حقوقی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ اساسنامۀ انستیتوت امور قانونگذاری تحقیقات علمی- حقوقی شماره: (۱۲)تاریخ: ۴/۴/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-04-20 | 1386|59|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل، وظایف و صلاحیت های انستیتوت-- فصل سوم رتب اعضای کادر علمی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf13_alif59_1386_n924_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغان (AUWSSC) : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۴)تاریخ: ۱۳/۴/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-04-20 | 1386|89|ا|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امورمالی-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_td313_a3_alif89_1386_n924_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دربارۀ تقرر (۲۰) تن از وزرای کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۸) تاریخ: ۱۸/۲/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-05-05 | 1385|44|ف|KNF2975|رساله | بیشتر...

"باطلب استعانت ازبار گاه خداوند متعال و آرزوی سعادت مردم افغانستان، به تأسی از حکم فقره (۱۱) مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی کشور و مصوبۀ شماره (۱۳۶-۶۴) مؤرخ ۱۱/۲/۱۳۸۵ ولسی جرگه شورای ملی، مبنی برتائید بیست تن از وزاری کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، تق ...

قانون فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و مؤسسات بین المللی : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مصوبهٔ شورای ملی در مورد قانون فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و مؤسسات بین المللی شماره (۸۵) مؤرخ ۸/۳/۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ فیصلهٔ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی پیرامون قانون فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و مؤسسات بین المللی شماره (۳۳) مؤرخ ۲۷/۳/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-03-29 | 1387|97|ق|NA4437.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم فروش عقار-- فصل سوم احکام نهایی. "مطابق حکم مادهٔ صدم قانون اساسی، هیئت مختلط شورای ملی (مرکب از سه سه عضو از هر جرگه) طرح قانون فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و مؤسسات بین المللی را به تاریخ ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر پنج تن از وزرای جدید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۸) تاریخ ۲۲/۵/۱۳۸۵ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-06-05 | 1385|49|ف|KNF2975|رساله | بیشتر...

"با طلب استعانت از بارگاه خداوند متعال (ج) و آرزوی سعادت مردم افغانستان، به تأسی از حکم فقرۀ (۱۱) مادۀ (۶۴) قانون اساسی کشور و مصوبۀ شماره (۴۶۸- ۴۵۹) مؤرخ ۱۷/۵/۱۳۸۵ ولسی جرگه شورای ملی، مبنی بر تائید پنج تن از وزرای جدید کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستا ...

رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان مقرره طرز المعل، تهیه و پیشنهاد پروژه اسناد تقنینی : مصوبه هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان و شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ در باره تصویب مقرره طرز العمل تهیه و پیشنهاد پروژه اسناد تقنینی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-04-31 | 1363|99|ر|KNF13| رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی، فصل دوم ترتیب پلان گذاری کار تقنینی، فصل سوم طرز تهیه و هم آهنگ ساختن پروژه اسناد تقنینی، فصل چهارم ترتیب ارائه پروژه جهت رسیدگی به ارگانهای ذیصلاح، فصل پنجم اصول اساسی ساختار و محتوای پروژه، فصل ششم احکام نهایی. &quo ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۳۰/۱۲/۱۳۶۲ : فرمان مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره فرامین و مصوبات مربوط به قوانین، ضمایم قوانین، مقرره، میثاق وغیره

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-04-31 | 1363|49|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه نوبتی مورخ ۳۰ حوت ۱۳۶۲ خویش بادر نظر داشت گزارش هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در ساحه تقنینی و سایر اجراآتیکه در فاصله بین دواجلاس شورای انقلابی صورت گرفته تصویب میدارد" – ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۸/۴/۱۳۶۳ در باره تصویب قانون مناطق تحت نظم خاص در قلمرو جمهوری دموکراتیک افغانستان : قانون مناطق تحت نظم خاص در قلمرو جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-05-15 | 1363|48|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

فصل اول احکام عمومی، فصل دوم قوماندانی نظامی درمنطقه تحت نظم خاص وظایف وصلاحیت های آن، فصل سوم مقررات اقامت اهالی درمنطقه تحت نظم خاص، فصل چهارم مسئوولیت ها، فصل پنجم احکام متفرقه. "هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مطابق به حکم ماد ...

مقرره سرشماری نفوس : محترم وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-07-15 | 1357|745|م|HB850.5.A33|رساله | بیشتر...

"مجلس وزرا تحت فیصله شماره (۱۱۳۲) در جلسه (۲۰) تاریخی۱۳۵۷/۷/۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۹) مورخ ۱۳۵۷/۷/۸ وزارت امور پلانگذاری مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. شامل 4 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: صلاحیت ها و وظایف، فصل سوم: اح ...