صفحه/نتیجه

مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان مورخ ۲-۳-۱۳۶۹ ضمیمه (۱) قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۰۵۸) تاریخ ۱۸-۷-۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-30 | 1369|68|م|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی ج.ا، مصوبه مجلس سنای شورای ملی در مورد ضمیمه (۱) قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان را که قبلا طی فرمان تقنینی شماره (۱۹) مورخ ۲۴/۹/۱۳۶۷ شورای وزیران ج.ا، بداخل چهار ماده منظور گردیده توشی ...

مقرره ریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۴۹) تاریخ ۳۰-۲-۱۳۶۵ در مورد مقرره ریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-31 | 1365 |74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)، فصل دوم (تشکیل)، فصل سوم (وظایف و صلاحیت ها)، فصل چهارم (احکام نهایی). acku_risalah_knf2720_meem74_1365_n616_dari_title6.pdf ...

طرح تعدیل ماده نزدهم فرمان شماره (۳۲۱) مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۶۵ هیأت رئیسه شورای انقلابی وقت در امور استرداد اموال عودت کننده گان منتشره شماره (۶۳۲) مورخ ۲۹-۱-۱۳۶۶ جریده رسمی : فرمان تقنینی شورای وزیران ج.ا شماره (۸۲) تاریخ ۲۸-۱۱-۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۳۹۹) تاریخ ۵-۱۲-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1371-01-17 | 1371|43|ط|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۸۲) مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۰ شورای وزیران که در مورد تعدیل ماده (۱۹) فرمان شماره (۳۲۱) مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۶۵ هیات رئیسه شورای انقلابی وقت، وضع گردیده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. ack ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره وضع نشان انقلاب ثور (د ثور انقلاب) ۲۷-۲-۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|48|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5588_a34_fay48_1361_n521_dari_title1.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره وضع مدال صداقت 27 / 2 /1361 /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|482|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5588_a34_fay482_1361_n521_dari_title2.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره دوم قانون نشان ها ومدالهای جمهوری د موکراتیک افغانستان ۲۷-۲-۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|482a|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان، در شماره فوق ال ...