صفحه/نتیجه

ایزاد در مادۀ ۴۶۱ کود جزا منتشرهٔ جريدۀ رسمی شماره (۱۲۶۰) سال ۱۳۹۶ : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۱۲-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۰۹) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-29 | 1397|944|الف|KNF3800|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، ایزاد در مادۀ ۴۹۱ کود جزا منتشرۀ جريدۀ رسمی شماره (۱۲۶۰) سال ۱۳۹۶ را که به اساس مصوبۀ شماره (۹) مؤرخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده ...

قانون اساسی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-07-11 | 1343|29 |ق | KNF2050|رساله | بیشتر...

ما المتوکل علی الله محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان مسوده قانون جديد افغانستان را که از طرف لویه جرگه ايکه از هژدهم تا بيست و هشتم ماه سنبله سال ۱۳۴۳ هجری شمسی در شهر کابل انعقاد يافت، تصويب گرديده به نام خداوند بزرگ توشيح می کنيم و سر از امروز آن را بحيث ...

قانون ثبت احوال نفوس : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۱۰۶) تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان محترم قانونوال سید یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه! شماره (۵۳۷۹) تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-09-25 | 1393|22|ق|KNF2430|رساله | بیشتر...

. شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های ادارۀ ثبت احوال نفوس وبررسی امورهویت خارجیان-- فصل سوم توزیع عمومی و تجدید تذکرۀ تابعیت-- فصل چهارم گزارش واقعات تولد، فوت، ازدواج و انحلال از دواج – فصل پنجم تغییر محل سکونت – فصل ششم ت ...

قانون دسترسی به اطلاعات : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۹): تاریخ ۵-۵-۱۳۹۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶) تاریخ ۹-۷-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-07-28 | 1398|294|ق|JC599.A34|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، قانون دسترسی به اطلاعات را که به اساس فیصلۀ شماره (۹) مؤرخ ۵/۵/۱۳۹۸ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۶) فصل و (۴۱) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان ...

مقررۀ تنظیم کادر تدارکات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴) تاریخ ۱۸-۲-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲۸۶) تاریخ ۱۹-۸-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-09-10 | 1398|729|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم کادر تدارکات که به اساس مصوبه شماره (۴) مؤرخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ کابینه جمهوری اسلامی بداخل (۶) فصل و (۲۴) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۴ ماده به ادامه مقرره به نشر رسی ...

ﻣﻘﺮﺭﮤ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻀﺎﯾﺎ : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماﺭﻩ (۱۸) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۳-۶-۱۳۹۹: ﺣﮑﻢ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۱۸۹۴) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۸-۷-۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-08-10 | 1399|729|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۴۴ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های ادارات-- فصل سوم طرز مدیریت سیستم—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_ds357_5_meem729_1399_n1390_dari_title2.pdf ...