صفحه/نتیجه

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت تحصیلات عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-11-15 | 1360|74|م|LA1083|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم اهداف، وظایف و صلاحیت ها--فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها--فصل چهارم احکام متفرقه شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۱۶۶) در جلسه تاریخی ۱۳۶۰/۹/۳۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۴۸۳) مؤرخ ۱۳۶۰/۶/۱۲ وزارت عدلیه مراتب آ ...

قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-01-15 | 1356|225|ق|KNF2050|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل بوده: فصل اول هدف های اساسی-- فصل دوم اساسات اقتصادی-- فصل سوم دولت-- فصل چهارم حقوق و وجایب مردم-- فصل پنجم ملی جرگه-- فصل ششم لویه جرگه—فصل هفتم رئیس جمهور—فصل هشتم حکومت—فصل نهم قضا—فصل دهم اظطرار—فصل یازدهم تعدیل—فصل دوازدهم احکام انتقالی— ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت ترانسپورت و توریزم جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-12-15 | 1360|74|م|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صلاحیت های وزارت ترانسپورت و توریزم، فصل سوم: تشکیل و تنظیم فعالیت ها شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۱۷۲) در جلسه تاریخی ۱۳۶۰/۹/۳۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۲۵۹) مؤرخ ۱۳۶۰/۹/۳۰ وزارت عدلیه مراتب آتی ...

قانون صدور فرمان تقنینی : جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۴۱) تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-07 | 1396|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم موارد قانونی صدور فرمان تقنینی. acku_risalah_knf13_qaaf29_1396_n1285_dari_title1.pdf ...

حذف کلمۀ مستقل از عناوین ادارات واحد های بودجوی مستقل و اسناد تقنینی نافذ: : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۳) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-28 | 1396|47|ح|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، طرح حذف کلمۀ مستقل از عناوین ادارات واحد های بودجوی مستقل و اسناد تقنینی نافذ را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲ ...

فهرست اسناد تقنینی منتشرۀ جریدۀ رسمی سال ۱۳۹۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-28 | 1396|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

۴۳ شماره. acku_risalah_knf7_fay94_1396_n1294_dari_title5.pdf ...

قانون طی مراحل اسناد تقنینی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۷-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۰۶) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-16 | 1397|29|ق|K3316.A34|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهْ شصت و چهارم و با رعایت مادهْ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون طی مراحل اسناد تقنینی را که به اساس مصوبهْ شماره (۸) مؤرخ ۷/۶/۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۹) فصل و (۶۱) ماده تصویب گردیده است، توشیح ...

فهرست اسناد تقنینی منتشرۀ جریدۀ رسمی سال ۱۳۹۷ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-28 | 1397|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

۴۳ شماره. acku_risalah_knf7_fay94_1397_n1337_dari_title2.pdf ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۰) تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-03-20 | 1397|729|ت|K3276|رساله | بیشتر...

" به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۸۹) مؤرخ ۲۰/۸/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۹۰) مؤرخ ۷/۹/۱۳۹۶ مشران ...