صفحه/نتیجه

قانون تشکیلات اساسی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-07-20 | 1344|29|ق|KNF2064.51923|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول کلیات-- فصل دوم شوری-- فصل سوم قضأ – فصل چهارم ادارۀ مرکزی – فصل پنجم ادارۀ محلی – فصل ششم قواعد متفرقه. ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمه قانون تشکیلات اساسی در شماره ۲۶: شماره مسلسل ۲۳۱ به نشر رسیده. acku_risalah_knf2064_51923_q ...

قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۶) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-15 | 1396|29|ق|K3256|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط، مکلفیت ها و محدودیت های برگزاری-- فصل سوم وظایف، مکلفیت ها و صلاحیت های پولیس-- فصل چهارم حالات مجاز نبودن اجتماعی، اعتصاب، مظاهره و تحصن– فصل پنجم احکام جزایی– فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_k325 ...

ضمیمهّ شماره (۷) قانون نشان ها و مدال ها (علامه) منتشرهّ جریدهّ رسمی شماره (۷۹۷) سال ۱۴۲۲ هجری قمری در مورد وضع مدال دولتی (علامه) فیض محمد کاتب هزاره : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۲) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-20 | 1396|89|ض|CJ5569|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها و مدال (علامه) های امارت اسلامی افغانستان، در نمبر مسلسل ۷۹۷ (۸ صفرالمظفر ۱۴۲۲هـ ق) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5569_zwaat89_1396_n1277_dari_title1.pdf ...

ضمیمۀ شماره (۸) قانون نشان ها و مدال ها (علامه) منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۷۹۷) سال ۱۴۲۲ هجری قمری در مورد وضع مدال دولتی قانون اساسی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۳) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-20 | 1396|899|ض|CJ5569|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها و مدال (علامه) های امارت اسلامی افغانستان، در نمبر مسلسل ۷۹۷ (۸ صفرالمظفر ۱۴۲۲هـ ق) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5569_zwaat899_1396_n1277_dari_title2.pdf ...

قانون صدور فرمان تقنینی : جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۴۱) تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-07 | 1396|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم موارد قانونی صدور فرمان تقنینی. acku_risalah_knf13_qaaf29_1396_n1285_dari_title1.pdf ...

حذف کلمۀ مستقل از عناوین ادارات واحد های بودجوی مستقل و اسناد تقنینی نافذ: : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۳) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-28 | 1396|47|ح|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، طرح حذف کلمۀ مستقل از عناوین ادارات واحد های بودجوی مستقل و اسناد تقنینی نافذ را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲ ...

فهرست اسناد تقنینی منتشرۀ جریدۀ رسمی سال ۱۳۹۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-28 | 1396|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

۴۳ شماره. acku_risalah_knf7_fay94_1396_n1294_dari_title5.pdf ...

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان : اعلامیه تاریخی شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان مبنی بر تصویب و اعلام اصول اساسی جمهوری دموکراتیك افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-01 | 1359|69|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و مسودهٔ اصول اساسی جمهوری دموکراتیك افغانستان را بداخل ده فصل و شصت و هشت ماده که در جلسه تاریخی ۲۳ حمل ۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسه تاریخی ۲۴ حمل ۱۳۵۹ هیا ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۰) تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-03-20 | 1397|729|ت|K3276|رساله | بیشتر...

" به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۸۹) مؤرخ ۲۰/۸/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۹۰) مؤرخ ۷/۹/۱۳۹۶ مشران ...