صفحه/نتیجه

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۹ تاریخ ۱۲/۲/۱۳۶۸ در مورد ضمیمه شماره سوم قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۲۱۹ تاریخ ۱۲/۲/۱۳۶۸ درباره توشیح مصوبه شورای وزیران در مورد ضمیمه شماره سوم قانون نشانها و مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-08-30 | 1368|68|م|CJ5569|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب می نماید"-- از متن فرمان. ۳ ماده در ضمیمه نمبر (۳) این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۳ ماده به ادامه ضمیمه شماره سوم قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان به نشر رسیده. قانون اصلی این ضمیمه تحت ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۷۰۱ تاریخ ۱۲/۷/۱۳۶۸ در باره ایجاد اداره مرکزی شهر سازی وخانه سازی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-08-30 | 1368|48|ف|K891.B8|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی جمهوری افغانستان با در نظر داشت مصوبه شماره (۱۵۰) مورخ ۳/۵/۱۳۶۸ شورای وزیران ج.ا، ایجاد اداره مرکزی شهر سازی و خانه سازی منظور است"-- از متن فرمان. acku_risalah_k891_b8_fay48_1368_n704_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۰۸۸ تاریخ ۲۲/۷/۱۳۶۸ در باره تفویض صلاحیت بشورای ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-08-30 | 1368|48|ف|K3173|رساله | بیشتر...

"صلاحیت شورای ملی مندرج فقره (۱) ماده (۸۱) قانون اساسی که بر اساس حکم فقره (۱) فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلان حالت اضطرار بشورای وزیران تفویض گردیده بود دوباره بشورای ملی جمهوری افغانستان انتقال نماید"-- از متن فرمان. acku_risa ...

مقرره تنظیم فعالیت آمریت های آموزش داخل خدمت ادارات : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۲۵)تاریخ ۱۹/۸/۱۳۶۶ درمورد مقرره تنظیم فعالیت آمریت های آموزش داخل خدمت ادارات

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|744a|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف-- فصل چهارم مکلفیت های ادارات-- فصل پنجم احکام نهایی. " شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید "-- از روی متن مصوبه. acku_risalah_knf2720_meem744a_1366_n654_dari ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره:۲۸۵ مورخ:۲۷/۸/۱۳۶۶ درباره انتخاب دوتن از اعضای شورای مرکزی ملیت مردم هزاره به عضویت شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

" هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بملاحظه پیشنهاد شماره (۷۲۶) مورخ ۲۳/۸/۱۳۶۶ وزارت اقوام و قبایل و به تاسی از فرمان شماره (۶) مورخ ۸/۷/۱۳۶۶ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان انتخاب دوتن از اعضای شورای مرکزی مردم هزاره " ...

مقررهٔ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت فوائد عامه : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-11-15 | 1422|723|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"بر اساس تائید ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، اسناد تقنینی ذیل مربوط وزارت فوائد عامه را توشیح میدارم:"—از روی متن فرمان. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام ...

تعدیل مادۀ (۱۲) اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-15 | 1361|74|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۱۰) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۰۳۵) مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۰وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. acku_risalah_knf13_tay74_1361_n505_dari_title5.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۲۹) تاریخ ۱۳۶۵/۹/۱۸ درباره ضمیمه شماره (۱) مقرره کمیسیون های دایمی شورای انقلابی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-10 | 1365|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بخاطرتسریع امورکمیسیونهای دایمی شورای انقلای متکی بحکم (۴۴)اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره کمیسیون نهای دایمی شورای ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۳۱/ ۶/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-07-30 | 1361|45|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه نوبتی تاریخی ۳۱ سنبله ۱۳۶۱ خویش قوانین، ضمایم قانون، میثاق ها و قرارداد های ذیل را که از صلاحیت شورای انقلابی بوده و در فاصله بین دو جلسه شورای انقلابی از جانب هیات رئیسه شورای انقلابی مورد قبول و اجر ...