صفحه/نتیجه

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اطلاعات : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره ۱۳۰ تاریخ ۷/ ۵/ ۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-09-16 | 1370|72|م|K487.C8|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل—فصل سوم وظایف و صلاحیت ها—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_k487_C8_meem72_1370_n757_dari_title1.pdf ...

امارت اسلامی افغانستان مقرره تنظیم امور ارشاد و اوقاف : حکم (۱۹۰۸) ۱۰/ ۹/ ۱۳۷۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-09-10 | 1376|22|الف|KBP184.7|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل—فصل سوم وظایف و صلاحیتها —فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_kbp184_7_alif22_1376_n785_dari_title2.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت وزارت امربالمعروف و نهی عن المنکر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-05-14 | 1420|72|م|KNF469|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت ها—فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf469_meem72_1420_n786_dari_title9.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۱/ ۶/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-07-15 | 1361|44|ف|K487.C8|رساله | بیشتر...

این فرمان درباره وزارت اطلاعات و کلتور میباشد. acku_risalah_k487_c8_fay44_1361_n517_dari_title3.pdf ...

قانون اصول عمدۀ تشکیل و وظایف وزارت ها و ادارات امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1380|92|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول اهداف عمدۀ سازماندهی فعالیت های وزارت های امارت اسلامی افغانستان-- فصل دوم وظائف وزارت های امارت اسلامی افغانستان-- فصل سوم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_knf13_qaaf92_1380_n797_dari_title2.pdf ...

فرمان ر‎ئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۰۵) تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۲ پیرامون به تصحیح فرمان (۹۶) مورخ ۲۱/۷/۷۱ رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-06-31 | 1373|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"تصحیح کلمه اصولنامه جزای عسکری به قانون جرایم عسکری در فقره (۷) ماده چهارم طرزالعمل جذب وانسجام مجاهدین و سایر جوانان بخدمت داوطلبانه در صفوف اردوی اسلامی افغانستان بموجب فرمان شماره (۹۶) مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۱ رئیس دولت اسلامی افغانستان نافذ گردیده است اعت ...

مقرره اداره آماده گی مبارزه با حوادث : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهرکابل شماره ۲۳۸ تاریخ ۴/۶/۱۳۷۰ در مورد مقرره اداره آماده گی مبارزه با حوادث

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-09-30 | 1370|74|م|HG9979|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg9979_meem74_1370_n758_dari_title4.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۲۵تاریخ ۲۸/۹/۱۳۶۷درباره تعیین محترم میرعظم الدین به حیث وزیرمخابرات : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۱۱۵۶-۲ تاریخ ۳۰/۹/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|44|ف|JF2085|رساله | بیشتر...

"به تاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان با نظرداشت پیشنهاد شماره (۷۵۰) مورخ ۲۸/۹/۱۳۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان محترم میر عظم الدین را در بست خارج رتبه به حیث وزیر مخابرات تعیین میدارم" – ازروی متن فرمان. acku_risalah_jf2085_ ...

فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره ۱۱۲۶ تاریخ ۲۸/۹/۱۳۶۷در باره تعیین محترم تورن جنرالخلیل الله به حیث وزیر ترانسپورت : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۱۱۵۶-۲تاریخ ۳۰/۹/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|49|ف|JF2085|رساله | بیشتر...

"به تاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان و با نظرداشت پیشنهاد شماره (۷۵۱) مورخ ۲۸/۹/۱۳۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان محترم تورن جنرال خلیل الله را در بست خارج رتبه به حیث وزیر ترانسپورت تعیین میدارم" – ازروی متن فرمان. acku_risa ...