صفحه/نتیجه

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امور اقوام و قبایل جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-31 | 1361|74|م|DS354. 5|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم اهدام، وظایف و صلاحیتها--فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها--فصل چهارم احکام متفرقه. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۰۳) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۹۶۸) مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب ...

مقرره ریاست عمومی آمادگی ضد حوادث مربوط به شورای وزیران : مصوبه به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-31 | 1361|74|م|HG9979|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم اهداف و وظایف اساسی--فصل سوم تشکیلات و تنظیم فعالیت ها--فصل چهارم احکام متفرقه. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۰۶) در جلسه تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۰با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۰۳۱) مورخ ۱۶/ ۱۲/۱۳۶۰وزارت عدلیه مراتب آتی ...

مقرره تنظیم وظایف و صلاحیت های کمیسیون دایمی کمیته اجرائیوی شورای وزیران در امور يلانگذاری : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۷۱ تاریخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-04-31 | 1369|72|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

: شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت ها—فصل سوم طرز فعالیت کمیسیون—فصل چهارم حکم نهایی. acku_risalah_ds357_5_meem72_1369_n720_dari_title1.pdf ...

قانون نظر خواهی عمومی و مراجعه به آرای عامه (ریفراندم) : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۱ تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۲۰ تاریخ ۳/ ۶/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-15 | 1369|29|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم طرز نظر خواهی عمومی و مراجعه به آرای عامه (ریفراندم)—فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf2506_qaaf29_1369_n734_dari_title1.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۶۵ تاریخ ۱۲/ ۸/ ۱۳۶۹ در مورد تمدید فرمان شماره (۴۶۵) مورخه ۹/ ۳/ ۱۳۶۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-15 | 1369|82|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_5_fay82_1369_n734_dari_title2.pdf ...

ضمیمه نمبر (۴) قانون نشانها مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان منتشره شماره (۶۷۳) مورخ ۱۵/ ۶/ ۶۷ جریده رسمی : مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۶۹: شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۳ مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۹۳ تاریخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-15 | 1369|898|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان، در شماره ۱۱: شماره مسلسل ۶۷۳ (۱۵ سنبله ۱۳۶۷) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_zwaat898_1369_n734_dari_title4.pdf ...

ضمیمه نمبر (۳) مقرره نشانها مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان در مورد اعطای مدالهای مدافعین جلال آباد و خوست منتشره شماره (۶۸۵) مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۶۷ جریده رسمی: مصوبه شورای وزیران افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۴ تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-15 | 1369|899|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان طرح مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان، در شماره ۲۲: نمبر مسلسل ۶۸۵ (۳۰ دلو ۱۳۶۷هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_zwaat899_1369_n734_dari_title5.pdf ...

مصوبه شورای وزیران افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۵ تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۶۹ در مورد ضمیمه نمبر (۴) مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-15 | 1369|62|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان طرح مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان، در شماره ۲۲: نمبر مسلسل ۶۸۵ (۳۰ دلو ۱۳۶۷هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_meem62_1369_n734_dari_title6.pdf ...