صفحه/نتیجه

فرمان نمبر (۳۵۶) مورخ ۵ اسد ۱۳۴۷ حضور ملوکانه ع.ج پوهندوی دوکتر ولید حقوقی قاضی ستره محکمه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-05-31 | 1347|98|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay98_1347_n111_dari_title2.pdf ...

ابلاغیه وزارت داخله/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-05-15 | 1345|294|الف|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hv8242_6_a2_alif294_1345_n59_dari_title1.pdf ...

مقررۀ آرشیف ادارات دولتی : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-14 | 1359|74|م|CD981|رساله | بیشتر...

شامل۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و وظایف-- فصل سوم تحویلخانه ها و مخازن اوراق-- فصل چهارم امحای اوراق-- فصل پنجم احکام متفرقه. "شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۷۲۸)) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۱۱/۱۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۴۹۰) مورخ ۱۳ ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب قوانین، موافقتنامه ها، ضمایم قانون و لغو قانون : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-07-15 | 1359|969|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"فرمان شماره ((۱۱۵۴)) ۱۳۵۹/۷/۵ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به امضای ببرک کارمل رئیس شورای انقلابی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان به مضمون ذیل عنوانی صدارت عظمی مواصلت ورزیده:"—از روی متن. ۱۰ شماره. acku_risalah_knf13_fay969_13 ...

۲۹ قلم اجناسی که تورید آن ممنوع قرارداده شده در دهمین جلسه عمومی شورای ملی (۲۳ سرطان ۱۳۴۳) تصویب گردید /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-05-03 | 1343|88|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_qaaf88_1343_n9_dari_title3.pdf ...

ضمیمه نمبر (۱) قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره ۱۹ تاریخ ۲۴/ ۹/ ۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۸۵ مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-11-30 | 1367|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان ، در شماره ۱۱: شماره مسلسل ۶۷۳(۱۵سنبله ۱۳۶۷) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_zwaat89_1367_n685_dari_title1.pdf ...

طرح مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۶۰۱۸-۳ تاریخ ۲۵/ ۹/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-11-30 | 1367|43|ط|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشریح علایم مشخصه نشانها، مدالها و القاب افتخاری-- فصل سوم شرایط حصول، ترتیب اعطا، طرز استعمال و استفاده از نشانها، مدالها و القاب افتخاری—فصل چهارم احکام متفرقه. ضمیمه این مقرره تحت عنوان ضمیمه نمبر (۳) مقرر ...

فهرست اسناد تقنینی نشر شده سال ۱۶۸ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-12-29 | 1368|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر در این نسخه جریده رسمی نظربه تشخیص سال کبیسه شمسی که هر ۴ سال یکبار طول ماه آخر یا ماه حوت ۳۰ روز است اشتباه بوده بنا براین تاریخ در فهرستنویسی بعوض ۳۰ تاریخ ۲۹ ذکر شده acku_risalah_knf7_fay94_1368_n712_dari_title4.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امور خارجه جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-31 | 1361|74|م|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم وظایف وصلاحیتها--فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت های وزارت امور خارجه--فصل چهارم احکام متفرقه. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۰۵) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۰۳۳) مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۰ وزارت ع ...