صفحه/نتیجه

قوانین، اصولنامه، موافقت نامه ها و لوایحیکه در سال گذشته در جریده رسمی نشر گردیده /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-04 | 1344|92|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

۲۲ شماره دارند. acku_risalah_knf13_qaaf92_1344_n24_dari_title2.pdf ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر تائید و تصویب قوانین، ضمایم قانون، تاسیس واحد اداری به سطح ولایت، تعویض اسم وزارت پلان گذاری به «کمیته دولتی پلانگذاری» و لغو قانون : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-02-15 | 1360|48|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در چارمین جلسۀ تاریخی ۲۸/۱۲/۱۳۵۹ خود قوانین، ضمایم قانون، تأسیس واحد اداری به سطح ولایت، تعویض اسم وزارت پلانگذاری به (کمیته دولتی پلانگذاری) و لغو قانون ذیل را که از صلاحیت شورای انقلابی بوده و در فاصله بین ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل مورخ ۳۱/ ۶/ ۶۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-30 | 1362|59|ف|KNF2516|رساله | بیشتر...

شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه نوبتی مورخ ۳۱ سنبله ۱۳۶۲ خویش آنعده از فرامین و مصوبات مربوط به قوانین- ضمایم قوانین – مقرره و غیره ذیل را که اصلا از صلاحیت شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بوده و در فاصله بین دو اجلاس شورای انقلا ...

قانون بیرق و نشان دولتی جمهوری افغانستان : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۵۱ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۷ در باره توشیح قانون بیرق و نشان دولتی جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|29|ق|CR113|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم نشان دولتی-- فصل سوم طرز استفاده از بیرق-- فصل چهارم افراشتن بیرق-- فصل پنجم استفاده از بیرق دولتی جمهوری افغانستان بمنظور تزیین-- فصل ششم بیرق های اختصاصی-- فصل هفتم بیرق های دول متحابه و ملل متحد. "مطا ...

قانون تشکیلات اساسی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-07-20 | 1344|29|ق|KNF2064.51923|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول کلیات-- فصل دوم شوری-- فصل سوم قضأ – فصل چهارم ادارۀ مرکزی – فصل پنجم ادارۀ محلی – فصل ششم قواعد متفرقه. ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمه قانون تشکیلات اساسی در شماره ۲۶: شماره مسلسل ۲۳۱ به نشر رسیده. acku_risalah_knf2064_51923_q ...

تصویب مجلس عالی وزراء /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-03-28 | 1345|69|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

دارای ۳ شماره میباشد. acku_risalah_knf2720_thay69_1345_n56_dari_title2.pdf ...

تصاویب مجلس عالی وزراء : سواد فرمان ۲۲۸۲/ ۱۷ برج میزان ۱۳۴۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-07-30 | 1345|62|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

دارای ۳ شماره میباشد. acku_risalah_knf2720_thay62_1345_n64_dari_title1.pdf ...

تصویب مجلس وزراء /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-05-15 | 1347|99|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

۲ دارند acku_risalah_knf13_tay99_1347_n110_dari_title.pdf ...

تصویب انجمن مختلط شوری در مورد انفکاک ریاست روابط پارلمانی از تشکیل وزارت عدلیه و الحاق آن به صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-08-15 | 1347|69|ت|JS7442.2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_js7442_2_tay69_1347_n117_dari_title2.pdf ...

فرمان نمبر (۳۵۴) مورخ ۵ اسد ۴۷ حضور ملوکانه ع.ج دوکتور ولید حقوقی قاضی ذوالحکم و آمر دارالانشاء قوه قضائیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-05-31 | 1347|99|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay99_1347_n111_dari_title1.pdf ...