صفحه/نتیجه

تعدیل ماده چهارم قانون شورای قانون اساسی منتشره جریده رسمی شماره (۶۸۲) مورخ ۲۰-۱۰-۱۳۶۷ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۴۵) تاریخ ۲۵-۴-۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۷۸۱) تاریخ ۲۵-۵-۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-15 | 1369|74|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"متکی بحکم فقره (۲) ماده هفتادو پنجم و ماده یکصدو چهارم قانون اساسی ج.ا، فرمان تقنینی شماره (۴۵) مورخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ شورای وزیران ج.ا، را در مورد تعدیل ماده (۴) قانون شورای قانون اساسی توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_tay74_136 ...

ضمیمه شماره (۲) قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۵۱۱) تاریخ ۲۴-۱۲-۱۳۶۷ در مورد ضمیمه شماره (۲) قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان تاریخ ۱۹-۱-۱۳۶۸ در باره توشیح ضمیمه شماره دوم قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-04-31 | 1368|89|ض|KNF 3738|رساله | بیشتر...

مطابق بحکم فقره ۲ ماده هفتاد و پنج قانون اساسی جمهوری افغانستان ضمیمه شماره دوم قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری ج.ا، را که طی مصوبه شماره (۵۱۱) مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۶۷ شورای وزیران بداخل دو ماده به تصویب رسیده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره ...

ضمیمه نمبر (۱) مقرره نشانها مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان منتشره شماره (۶۸۵)مورخ ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۶۷ جریده رسمی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱۰)تاریخ ۸/ ۱/ ۱۳۶۸ در مورد ضمیمه شماره (۱) مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-04-31 | 1368|89|ض|KNF 1364|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان طرح مقرره نشانها ،مدالها و القاب افتخارى جمهورى افغانستان ،درشماره 22: شماره مسلسل 685 (30 دلو 1367)به نشررسیده. acku_risalah_knf1364_zwaat89_1368_n ...

فهرست اسناد تقنینی نشر شده سال ۱۳۶۹ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-29 | 1369|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf7_fay94_1369_n737_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۴۶۴) مورخ ۸-۳-۱۳۶۹ درباره توشیح و اعلام تعدیل قانون اساسی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱) مورخ ۹-۹-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-15 | 1369|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل میباشد: فصل اول اساسات نظام سیاسی-- فصل دوم اساسات نظام اجتماعی – اقتصادی-- فصل سوم تابعیت، حقوق آزادیها و مکلفتیهای اساسی اتباع-- فصل چهارم لویه جرگه-- فصل پنجم رئیس جمهور-- فصل ششم شورای ملی-- فصل هفتم شورای وزیران-- فصل هشتم قضاء-- فصل نهم ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی مبنی بر الغای قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری با تعدیل آن : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-31 | 1359|96|ف|KNF470|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۱۱، با ملاحظه ورقه عرض شماره ((۱۴۳۰)) مورخ ۱۳۵۹/۶/۸ وزارت عدلیه لغو قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری را با تعدیل آن که مغایر احکام اصول اساسی جمه ...

طرزالعمل لویه جرگه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-31 | 1370|44|ط|KNF2514|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ماده چهارم-- فصل سوم طرز فعالیت لویه جرگه-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf2514_toy44_1370_n749_dari_title3.pdf ...