صفحه/نتیجه

قانون صدور فرمان تقنینی : جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۴۱) تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-07 | 1396|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم موارد قانونی صدور فرمان تقنینی. acku_risalah_knf13_qaaf29_1396_n1285_dari_title1.pdf ...

حذف کلمۀ مستقل از عناوین ادارات واحد های بودجوی مستقل و اسناد تقنینی نافذ: : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۳) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-28 | 1396|47|ح|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، طرح حذف کلمۀ مستقل از عناوین ادارات واحد های بودجوی مستقل و اسناد تقنینی نافذ را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲ ...

فهرست اسناد تقنینی منتشرۀ جریدۀ رسمی سال ۱۳۹۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-28 | 1396|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

۴۳ شماره. acku_risalah_knf7_fay94_1396_n1294_dari_title5.pdf ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۰) تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-03-20 | 1397|729|ت|K3276|رساله | بیشتر...

" به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۸۹) مؤرخ ۲۰/۸/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۹۰) مؤرخ ۷/۹/۱۳۹۶ مشران ...

قانون طی مراحل اسناد تقنینی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۷-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۰۶) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-16 | 1397|29|ق|K3316.A34|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهْ شصت و چهارم و با رعایت مادهْ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون طی مراحل اسناد تقنینی را که به اساس مصوبهْ شماره (۸) مؤرخ ۷/۶/۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۹) فصل و (۶۱) ماده تصویب گردیده است، توشیح ...

فهرست اسناد تقنینی منتشرۀ جریدۀ رسمی سال ۱۳۹۷ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-28 | 1397|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

۴۳ شماره. acku_risalah_knf7_fay94_1397_n1337_dari_title2.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های ریاست عمومی ادارۀ امور امارت اسلامی افغانستان : فرمان امیرالمؤمنین در مورد توشیح مقررهٔ تنظیم اجراآت و فعالیت های ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۶) تاریخ ۱۷-۹-۱۴۱۹ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|72|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و فعالیت ها-- فصل سوم وظائف اساسی ریاست عمومی ادارۀ امور-- فصل چهارم وظائف مسئولین ادارات و کارشناسان. acku_risalah_knf2720_meem72_1422_n797_dari_title16.pdf ...

قانون شورای وزیران امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-08-08 | 1422|95|ق|JQ1766|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های شورای وزیران-- فصل سوم وزارت ها و سائر ادارت تحت أثر شورای وزیران-- فصل چهارم تنظیم امور شورای وزیران-- فصل پنجم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_jq1766_qaaf95_1422_n ...

قانون مبارزه با حوداث در امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|98|ق|GB5008.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و فعالیت هیئت (کمیسیون) ملی-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_gb5008_a34_qaaf98_1422_n797_dari_title3.pdf ...