صفحه/نتیجه

اعلامیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|65|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_alif65_1357_n396_dari_title3.pdf ...

اعلامیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح ملی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|689|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۵ شماره. acku_risalah_ds357.5_alif689_1357_n396_dari_title4.pdf ...

ابلاغیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح ملی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|27|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_alif27_1357_n396_dari_title5.pdf ...

بنام خداوند بزرگ فرمان تاریخی شورای نظامی انقلابی افغانستان ۹ ثور ۱۳۵۷ (ساعت ۹ شب) مطابق به ۲۹ اپریل ۱۹۷۸ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|92|ب|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_bay92_1357_n396_dari_title6.pdf ...

فرمان شماره ۲ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۱۱ ثور ۱۳۵۷ مطابق به اول می ۱۹۷۸ (ساعت ۹ شب) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|42|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_fay42_1357_n396_dari_title8.pdf ...

فیصله تاریخی ۱۲ ثور ۱۳۵۷ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|96|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_fay96_1357_n396_dari_title9.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امور خارجه جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۳۶۲ تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-07-15 | 1369|72|م|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تامین روابط دیپلوماتیك-- فصل سوم معاهدات-- فصل چهارم اجتماعات بین المللی-- فصل پنجم تشریفات و مسافرتها-- فصل ششم امور فرهنگی و نشرات-- فصل هفتم تشکیل و تنظم فعالیت های وزارت امور خارجه-- فصل هشتم احکام نهای ...

قانون نظر خواهی عمومی و مراجعه به آراء عامه (ریفراندم) : شورای ملی جمهوری افغانستان ولسی جرگه دارالانشاء مصوبه مجلس شماره ۴ تاریخ ۷/۹/۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۵۱۶ تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۶۹ توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-30 | 1369|293|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز نظر خواهی عمومی و مراجعه به آراء عامه (ریفراندم)-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_qaaf293_1369_n735_dari_title3.pdf ...

تصویب مجلس عالی وزراء /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-07 | 1344|69|ت|DS357.5|رساله | بیشتر...

"به اساس تصویب مجلس عالی وزراء از تاریخ ۱۸ دلو ۱۳۴۴ وزارت مطبوعات بوزارت اطلاعات و کلتورمسمی گردیده."-- از روی متن. acku_risalah_ds357_5_tay69_1344_n47_dari_title1.pdf ...