صفحه/نتیجه

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ عدم مداخله در تعین ملا امامان مساجد و مساجد جامع /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|888|ح|KNF469|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf469_hay888_1420_n788_dari_title59.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ سمع شکایات مردم و افتتاح صندوق شکایات در ولایات تاریخ ۲۲/۷/۱۳۷۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|858|ح|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_hay858_1420_n788_dari_title65.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امور خارجۀ امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامي افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت امور خارجه شماره (۱۲) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|722|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تأمین روابط دیپلوماتیک-- فصل سوم معاهدات-- فصل چهارم اجتماعات بین المللی-- فصل پنجم تشریفات و مسافرتها—فصل ششم امور فرهنگی و نشرات-- فصل هفتم تشکیل و تنظیم فعالیت های وزارت امور خارجه– فصل هشتم احکام نهائی. a ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت پلان امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت پلان شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|728|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف عمدۀ سازماندهی-- فصل سوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem728_1421_n792_dari_title10.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های ادارۀ مرکزی احصائیه امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط ریاست عمومی اداره مرکزی احصائیه شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|723|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های اساسی-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem723_1421_n792_dari_title12.pdf ...

قانون احصائیه امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط ریاست عمومی اداره مرکزی احصائیه شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|292|ق|HA37.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های ادارۀ مرکزی احصائیه-- فصل سوم صلاحیت و مکلفیت های وزارتها ادارات و مؤسسات-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_ha37_a34_qaaf292_1421_n792_dari_title11.pdf ...

اساسنامۀ مرکز کمپیوتر افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط ریاست عمومی اداره مرکزی احصائیه شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|52|الف|HD2756.2.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امور مالی و حسابی-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_hd2756_2_a3_alif52_1421_n792_dari_title13.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های ریاست عمومی احیاء و انکشاف دهات : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|777|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به اساس تائید رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های ریاست عمومی احیاء و انکشاف دهات را بداخل (۴) فصل و (۱۶) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت ها-- ...

اعلامیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|68|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_alif68_1357_n396_dari_title1.pdf ...