صفحه/نتیجه

مقرره ریاست عمومی کنترول و تفتیش صدارت عظمی جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-30 | 1359|74|م|HF5667.15|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد، فصل اول(احکام عمومی) ماده۱-۳، فصل دوم(آ تشکیل)ماده ۴-۸، فصل سوم(وظایف و صلاحیت ها)ماده ۹-۱۵، فصل چهارم(طرز فعالیت)ماده ۱۶-۱۸، فصل پنجم(مکلفیتها)ماده ۱۹، فصل ششم(احکام متفرقه)ماده ۲۰-۲۶. "شورای وزیران تحت شماره(۲۶۰۵) در جلسه تاریخی ...

مقرره لقب قهرمان جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۱۴) تاریخ ۱۸-۵-۱۳۶۵ درباره تصویب لقب قهرمان جمهوری دموکراتیک افغانستان ومقرره آن

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|744|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به خاطر برجسته ساختن نقش اتباع جمهوری دموکراتیک افغانستان وسایرکشور ها که دردفاع ازدست آورد های انقلاب،انستقلال حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور ازخود قهرمانی وشهکاری نشان داه ودرتحکیم قدرت دفاعی جمهور ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۲۰) تاریخ ۱۸-۹-۱۳۶۵ درباره تصویب لقب (کارمندممتاز)وزارت امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|482|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"بمنظور بهبود بعدی تربیت منسوبان وزارت لمنیت دولتی به سنت های وظیفوی وتشخیص به خصوص آنعده ازمنسوبان آن وزارت که درامر تامین امنیت وپیشبرد عملیات برضد دشمنان جمهوری دموکراتیک افغانستان ازخود شجاعت وقهرمانی نشان داده ودراحضارات محاربوی وسیاسی درسطح عال ...

مقرره سمبول وزارت امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۲۱) تاریخ ۱۸-۹-۱۳۶۵ درباره تصویب سمبول وزارت امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|482a|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"بمنظور رشد بعدی تربیت منسوبان وزارت امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان به سنت های وظیفوی وایجاد روحیه افتخار دربین آنان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3738_fay482a_1365_ ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۶۲) تاریخ ۲-۱۱-۱۳۶۵ درباره تعدیلات درقانون نشانها ومدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|482c|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3738_fay482c_1365_n629_dari_title4.pdf ...

فرمان جمهوری شمارۀ اول چارم ماۀ اسد ۱۳۵۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-05-06 | 1352|48|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۹ شماره. acku_risalah_ds357_5_fay48_1352_n245_dari_title3.pdf ...