صفحه/نتیجه

قانون طرز نشر و انفاذ اسناد شورای انقلابی، هیأت رئیسه شورای انقلابی و شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی شهر کابل ۱۰-۱۰-۱۳۶۳ شماره (۱۰۴)

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-06-31 | 1364 |48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز نشر اسناد-- فصل سوم طرز انفاذ اسناد-- فصل چهارم احکام نهائی. "هیات رئیسه شړرای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تنظیم بهتر طرز نشر اسناد ارگانهای عالی ، متکی به حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهو ...

مقرره کمیته دولتی پلانگذاری جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-02-31 | 1363|74|م|HD30.28|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: اهداف عمده سازماندهی، فصل سوم: وظایف و صلاحیت ها، فصل چهارم: احکام متفرقه. acku_risalah_hd30_28_meem74_1363_n558_dari_title2.pdf ...

مقرره ادارات تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-31 | 1363|744a|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف، فصل سوم: سازماندهی فعالیت، فصل چهارم: احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem744_a_1363_n560_dari_title1.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۴) ۲۲-۱۰-۱۳۶۴ در باره ضمیمه شماره سوم قانون نشانها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-31 | 1365|482|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشان ها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۰ (۱۰ جدی ۱۳۵۹) به نشر رسیده. "هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکرا ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۶) ۲۲-۱۰-۱۳۶۴ در باره تکمیل فرمان مورخ ۲۷-۲-۱۳۶۱ هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره امتیازات اشخاصیکه مفتخر به دریافت نشانهای جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-31 | 1365|482a|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی از حکم ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن فرمان. ۳ شماره. acku_risalah_cj5569_fay482_a_1365_n609_dari_title3.pdf ...

مصوبه هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر تعویض اسم وزارت پلانگذاری به (کمیته دولتی پلانگذاری جمهوری دموکراتیک افغانستان) : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|99|ب|K3402|رساله | بیشتر...

"بوروی سیاسی کمیتۀ مرکزی دموکراتیک خلق افغانستان و هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه مشترک تاریخی ۱۳۵۹/۹/۴ مصوبه ذیل را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_k3402_bay99_1359_n468_dari_title6.pdf ...