صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع نشان د خلکو دوستی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-10 | 1359|482|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_fay482_1359_n470_dari_title3.pdf ...

فرمان هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع نشان ستاره درجه اول، نشان ستاره درجه دوم و نشان ستاره درجه سوم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-10 | 1359|29|ق|CJ5569|رساله | بیشتر...

ضمیمه این فرمان تحت عنوان فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر ضمیمه شماره یک فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره وضع نشان ستاره درجه اول، نشان ستاره درجه دوم و نشان ستاره درجه سوم شهر کابل ۳۰/ ۱/ ...

قانون شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۳۱ سنبله ۱۳۶۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-07-14 | 1360|29|ق|JQ1766|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره اول ماده سی و هفتم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن فرمان. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صلاحیت های شورای وزیران، فصل سوم: وزار ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تاریخی ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع مدال ((د ښه خدمت په خاطر)) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-10 | 1359|482|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

ضمیمه این فرمان تحت عنوان فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر ضمیمه شماره یک فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره وضع مدال ((د ښه خدمت په خاطر)) شهر کابل ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۱، در شماره مسلسل ۵۰۹ (۱۵ جوزا ۱ ...