صفحه/نتیجه

قانون شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۳۱ سنبله ۱۳۶۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-07-14 | 1360|29|ق|JQ1766|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره اول ماده سی و هفتم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن فرمان. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صلاحیت های شورای وزیران، فصل سوم: وزار ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تاریخی ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع مدال ((د ښه خدمت په خاطر)) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-10 | 1359|482|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

ضمیمه این فرمان تحت عنوان فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر ضمیمه شماره یک فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره وضع مدال ((د ښه خدمت په خاطر)) شهر کابل ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۱، در شماره مسلسل ۵۰۹ (۱۵ جوزا ۱ ...

مقرره شعبات حقوقی ادارات و موسسات جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۵۳)۱۳۶۴/۳/۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-10-15 | 1364|74a|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل۳ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۶، فصل دوم (وظایف و صلاحیت های اساسی) ماده ۷-۱۳، فصل سوم (احکام نهائی) ماده ۱۴-۱۸. acku_risalah_knf2720_meem74a_1364_n598_dari_title1.pdf ...