صفحه/نتیجه

قانون بیرق و نشان امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|99|ق|CR113|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم نشان امارتی-- فصل سوم طرز استفاده از بیرق-- فصل چهارم افراشتن بیرق-- فصل پنجم استفاده از بیرق امارتی بمنظور تزئین-- فصل ششم بیرق های اختصاصی-- فصل هفتم بیرق های دول متحابۀ اسلامی و ملل متحد. فرمان این قانون ۲ ...

قانون نشانها و مدال (علامه) های امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|25|ق|CJ5569|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تصنیف نشان ها و مدالها-- فصل سوم طرز معرفی مستحقین نشان و مدال-- فصل چهارم تفویض نشان و مدال-- فصل پنجم حقوق و مکلفیت های مفتخرین نشان و مدال-- فصل ششم تشریح علائم مشخصهٔ نشانها و مدالها-- فصل هفتم شرائط حصول ...

مقررۀ ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|49|م|HG9979|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_hg9979_meem49_1422_n797_dari_title11.pdf ...

مقررهٔ سرشماری نفوس : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۰) تاریخ: ۱۳-۹-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-01 | 1385|74|م|HB850.5.A33|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ سرشماری نفوس که بداخل (۳) فصل و (۱۷) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور میدارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل، وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_ris ...

فهرست اسناد تقنینی منتشره سال ۱۳۶۵ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|45|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf7_fay45_1365_n630_dari_title6.pdf ...

طرح حذف تعداد از نشانها و مدالها از مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری منتشره شماره (۶۸۵) مورخ ۳۰-۱۱-۱۳۶۷ جریده رسمی : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره (۱۲۹) تاریخ ۷-۵-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-08-30 | 1370|43|ط|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. مقرره اصلی این حذف تحت عنوان طرح مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان، در شماره ۲۲: شماره مسلسل ۶۸۵ (۳۰ دلو ۱۳۶۷) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5588_a34_toy43_1370_ ...

تعدیل در قانون شورای قانون اساسی منتشره جریده رسمی شماره (۶۸۷) مورخ ۲۰ جدی ۱۳۶۷ شماره (۲۹) تاریخ ۱-۳-۱۳۷۰ : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۴۸۹) تاریخ ۱۶-۴-۱۳۷۰ در مورد توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-31 | 1370|49|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره (۲) ماده هفتادوپنجم قانون اساسی ج. ا، تعدیل در قانون شورای قانون اساسی که درجلسات مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۰ مجلس ولسی جرگه و۱/۳/۱۳۷۰ مجلس سنا بداخل دوماده به تصویب رسیده توشیح میدارم"-- از روی متن. قانون اصلی این قانون دریافت نشد. acku_r ...

متن تعدیل شده متن تعدیل، ایزاد و حذف در مواد قانون ښاروالی منتشره جریده رسمی شماره مسلسل (۷۳۲) ۱۵-۱۰-۱۳۶۹ : مصوبۀ مجلس سنا شورای ملی جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۵۱۹) تاریخ ۲۹-۴-۱۳۷۰ درمورد توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-31 | 1370|28|م|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی درباره منظوری فرمان تقنینی شماره (۶۱) ۲/۱۱/۶۹ شورای وزیران در مورد تعدیل، ایزاد و حذف در مواد قانون ښاروالی ها را که در جلسات ۱۱/۱/۷۰ مجلس ولسی جرگه و ۱/۳/۷۰ مجلس سنا ب ...

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۷۰) تاریخ ۱۰-۴-۱۳۷۰ در مورد حذف کلمات (انقلاب ثور٬ حزب د موکراتیک خلق افغانستان و سازمانهای اولیه) از تمام اسناد تقنینی نافذ کشور : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۶۹۰) تاریخ ۲۴-۵-۱۳۷۰ در باره توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-31 | 1370|42|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی ج.ا٬ فرمان تقنینی شماره (۷۰) مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۰ شورای وزیران ج.ا٬ که در مورد حذف کلمات (انقلاب ثور٬ حزب دموکراتیک خلق افغانستان وسازمنهای اولیه) از تمام اسناد تقنینی نافذ کشور٬ وضع گردیده٬ توشیح میدارم"-- از روی ...