صفحه/نتیجه

موافقتنامه تاسیس بانک مواد غذائی سارک : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۹۶ تاریخ ۴-۱۰-۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|92|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۱۶ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem92_1390_n1069_dari_title7.pdf ...