صفحه/نتیجه

پروتوکول (یادداشت تفاهمی) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح تفاهم نامه عبور لوله های آبگذر میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان شماره ۹۱ تاریخ ۴-۱۰-۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|49|پ|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_ds357_5_pay49_1390_n1069_dari_title2.pdf ...

موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری تاجکستان در رابطه به تجارت ترانزیتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۹۳ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|97|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۱۳ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem97_1390_n1069_dari_title4.pdf ...

موافقتنامۀ همکاری های دراز مدت استراتیژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا : جمهوری اسلامی افغانستان شواری ملی مشرانو جرگه تصدیق مشرانو جرگه شماره (۳۴) تاریخ ۱۴-۳-۱۳۹۱: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه تصدیق ولسی جرگه شماره (۳۵) تاریخ ۶-۳-۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح موافقتنامۀ همکاری دراز مدت استراتیژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا شماره (۳۶) تاریخ ۲۸-۳-۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-04-06 | 1391|82|م|DS357.6.U6|رساله | بیشتر...

شامل ۸ بخش میباشد: بخش اول مقدمه-- بخش دوم حفظ و تقویت ارزش های مشترک دیموکراتیک-- بخش سوم تحکیم امنیت درازمدت-- بخش چهارم تقویت امنیت و همکاری های منطقوی—بخش پنجم انکشاف اقتصادی و اجتماعی—بخش ششم تقویت نهادها و حکومتداری در افغانستان – بخش هفتم تدابیر و ...

موافقتنامه ایجاد پوهنتون جنوب آسیا سارک : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۹۴ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|827|م|DS357.5 |رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۱۰ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem827_1390_n1069_dari_title5.pdf ...