صفحه/نتیجه

موافقت نامه فرهنگی بین دولت پادشاهی افغانستان و دولت جمهوری ترکیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-05-16 | 1344|827|م|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_s65_meem82_1344_n032_dari_title2.pdf ...

موافقتنامه همکاری فرهنگی بین حکومت پادشاهی افغانستان و حکومت جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-05-30 | 1345| 29|م|DS357.6.c5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_c5_meem29_1345_n33_dari_title1.pdf ...

موافقتنامه فرهنگی بین دولت پادشاهی افغانستان و دولت پادشاهی برتانیه کبیر وآیرلیند شمالی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-05-30 | 1344| 82|م|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_s65_meem82_1344_n033_dari_title2.pdf ...

کنوانسیون حفاظت از گونه های حیوانات مهاجر وحشی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۵ تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-05 | 1394|99|ک|K3620|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k3620_kaaf99_1394_n1194_dari_title1.pdf ...