صفحه/نتیجه

میثاق مبارزه علیه فساد اداری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح میثاق ملل متحد علیه فساد شماره: ۱۲۷ مؤرخ: ۲/۱۰/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-10-25 | 1386|92|م|JQ1765.A55|رساله | بیشتر...

"به تأسی از صراحت حکم فقرۀ شانزدهم ماده (۶۴) قانون اساسی افغانستان، میثاق ملل متحد علیه فساد را که بر حسب مصوبۀ شماره (۷۴) ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۵۶) مشرانو جرگه شورای ملی طبق حکم ماد (۹۰) قانون اساسی تصدیق گردیده است، توشیح می دارم."—از روی م ...

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح منوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و پروتوکول الحاقی آن شماره ۲۴ تاریخ ۱۴/۳/۱۳۹۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-03-25 | 1390|99|ک|HV1559.A3|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این کنوانسیون به طور خلاصه ذکر شده و ۵۰ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. کنوانسیون هذا شامل یک الحاق میباشد. acku_risalah_hv1559_a3_kaaf99_1390_n1052_dari_title1.pdf ...

کنفرانس دیپلوماتیک برای اتخاذ کنوانسیون منع مهمات خوشه ای : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲۵ تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-03-25 | 1390|97|ک|UC265.A33|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این کنوانسیون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۳ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_uc265_a33_kaaf97_1390_n1052_dari_title2.pdf ...

منشور اجتماعی کشور های آسیای جنوبی (SAARC) جهت همکاری های منطقوی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۴ تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-28 | 1390|85|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در این فرمان به طور خلاصه ذکر شده و ۲۳ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem85_1390_n1059_dari_title1.pdf ...

کنوانسیون چارچوب کاری سازمان صحی جهان راجع به کنترول و نظارت تنباکو : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۰) تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-01-25 | 1387|93|ک|SB272.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ بخش میباشد: بخش اول معرفی-- بخش دوم هدف، اصول رهنما و وجایب عمومی-- بخش سوم تدابیر به ارتباط کاهش تقاضای تنباکو-- بخش چهارم تدابیر به ارتباط کاهش عرضه تنباکو-- بخش پنجم محاظفت محیط زیست-- بخش ششم تحقیقات به ارتباط مسئولیت-- بخش هفتم همکاری و انتقا ...