صفحه/نتیجه

منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی (PAECO) : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۳۰۰) تاریخ ۷-۱-۱۳۹۷: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسي جرگه شماره (۲۹۷) تاریخ ۲۳-۱۰-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۲۷-۱-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|859|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی (PAECO) به اساس مصوبه شماره (۲۹۷) مؤرخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۳۰۰) مؤرخ ۷/۱/۱۳۹۷ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل (۱) مقدمه و (۱۱) ماده ت ...

کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ برای حمایت از اموال فرهنگی در خلال منازعات مسلحانه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷۰) تاریخ ۱۹-۵-۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-12-16 | 1394|99|ک|DS353|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ برای حمایت از اموال فرهنگی در خلال منازعات مسلحانه که بر اساس مصوبات شماره (۱۳۱) مؤرخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ ولسی جرگه و شماره (۱۲۹) مؤرخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل یک مقدم ...

توافقنامه تسهیلات تجارت : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۳) تاریخ ۲۶-۱-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-20 | 1396|922|ت|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جز‌‌ء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۲۴۸) مؤرخ ۱۷/۸/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۴۶) مؤرخ ۲۸/۹/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی در مورد توافقنامه تسهیلات تجارت را که در یک مقدمه، (۲۴) ماده و یک ضمیمه تصدیق گردیده است، تو ...

کنوانسیون میناماتا در مورد سیماب : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۷) تاریخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-20 | 1396|989|ک|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۲۴۷) مؤرخ ۱۷/۸/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۴۵) مؤرخ ۲۸/۹/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی پیرامون کنوانسیون میناماتا در مور سیماب را که در یک مقدمه، (۳۵) ماده و (۵) ضمیمه تصدیق گردیده ...

معاهدۀ مراکش در مورد تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا و داری معلولیت های دیگر به آثار و منابع چاپی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۰۷) تاریخ ۱۲-۱۱-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-20 | 1396|684|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، معاهده مراکش در مورد تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا و دارای معلولیت های دیگر به آثار و منابع چاپی را که بر اساس مصوبهٌ شماره (۲۵۲) مؤرخ ۱۰/۹/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۵۱) مؤرخ ۱۴/۱۰/ ...

یاد داشت تفاهم میان جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت سویدن پیرامون همکاری ها در عرصه مهاجرت : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲۱) تاریخ ۴-۱۲-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-20 | 1396|24|ی|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و فقرۀ (۲) ماده صدم قانون اساسی افغانستان، فیصلۀ شماره (۲۶۲) مؤرخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی را پیرامون یاد داشت تفاهم میان جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت سویدن پیرامون همکاری ها در عرصه مهاجرت ط ...