صفحه/نتیجه

میثاق توحید بعضی مقررات حمل ونقل هوائی بین المللی مورخ ۱۲ـ اکتوبر ۱۹۲۹ وارسا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-09-15 | 1348|922|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kz935_a71930_meem922_1348_n145_dari_title1.pdf ...

اعلان پادشاهی به مناسبت انتخابات شوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-02-02 | 1348|67|ا|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل چهار شماره میباشد. acku_risalah_knf2506_alif67_1348_n129_dari_title1.pdf ...

معاهده عدم انتشارسلاح ذروی : فرمان نمبر ۲۹۴۳ تاریخ دوهم دلو ۱۳۴۸صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-01-15 | 1349|48|ف|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kz935_a71930_fay48_1349_n154_dari_title1.pdf ...

پروتوکول الحاق جمهوری اسلامی افغانستان به موافقتنامۀ آزاد ساحۀ تجارت در جنوب آسیا(SAFTA) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-02-05 | 1389|49|پ|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_5_pay49_1389_n1019_dari_title2.pdf ...

معاهده دوستی و همکاری بین جمهوری افغانستان و جمهوری سوسیالیستی ویتنام : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۹)مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۶: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شماره (۱۲۳)تاریخ ۲۸/۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-07-29 | 1367|62|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در مصوبه این معاهده به طور خلاصه ذکر شده و ۱۴ ماده به ادامه معاهده به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem62_1367_n676_dari_title1.pdf ...

معاهده دوستی و همکاری بین جمهوری افغانستان و جمهوری مردم کمپوچیا : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۱۱)مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۶: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شهر کابل شماره ۱۲۵ مورخ: ۲۸/۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-07-29 | 1367|72|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در مصوبه این معاهده به طور خلاصه ذکر شده و ۱۰ ماده به ادامه معاهده به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem72_1367_n676_dari_title2.pdf ...

کنوانسیون شماره (۱۵۹) در مورد توان بخشی مسلکی افراد دارای معلولیت و کاریابی : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۱۳) تاریخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۸: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۳۰) تاریخ ۵/ ۲/ ۱۳۸۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۶) تاریخ ۵/ ۳/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-03-20 | 1388|99|ک|K1771|رساله | بیشتر...

شامل ۴ بخش میباشد: بخش اول تعریفات و اهداف—بخش دوم اساس پالیسی های برقراری مجدد و استخدام حرفوی معیوب—بخش سوم اقدامات ملی برای توسعه خدمات برقراری مجدد و استخدام حرفوی اشخاص معیوب—بخش چهارم مقررات نهایی. acku_risalah_k1771_kaaf99_1388_n982_dari_title2.pdf ...