صفحه/نتیجه

کنوانسیون ایجاد کمیسیون بین المللی پیله وری : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۲۱) تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۳: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۲۳) تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۷) تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-02-27 | 1394|99|ک|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول مقصد-- فصل دوم مقر-- فصل سوم اعضاء-- فصل چهارم ارگان ها – فصل پنجم امور مالی – فصل ششم احکام عمومی. acku_risalah_ds357_5_kaaf99_1394_n1173_dari_title2.pdf ...

میثاق توحید بعضی مقررات حمل ونقل هوائی بین المللی مورخ ۱۲ـ اکتوبر ۱۹۲۹ وارسا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-09-15 | 1348|922|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kz935_a71930_meem922_1348_n145_dari_title1.pdf ...