صفحه/نتیجه

مقررهْ تنظیم وظایف وزارت عدلیه : مصوبهْ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۶۴) تاریخ ۱-۴-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-04-05 | 1398|729|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مقررهْ تنظیم وظایف وزارت عدلیه را که به اساس مصوبهْ شماره (۱۸) مؤرخ ۶-۱۰-۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۲۵) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و ...

قانون تربیت بدنی و ورزش : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۷-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۱۸) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-16 | 1397|22|ق|K3702.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهْ شصت و چهارم و با رعایت مادهْ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون تربیت بدنی و ورزش را که به اساس مصوبهْ شماره (۸) مؤرخ ۷/۶/۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۳۳) ماده تصویب گردیده است، توشیح می د ...

قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره مسلسل (۳۰۸) تاریخ فیصله ۲۶-۴-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۲) تاریخ ۲-۷-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-25 | 1397|29|ق|P306.94.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم قانون اساسی، قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی را که به اساس فیصلهٔ شماره (۳۰۸) مؤرخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۴) فصل، (۲۲) ماده و (۱) ضمیمه فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی ...

اساسنامۀ شرکت دولتی طبع اسناد مصون افغانستان : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۱۱-۷-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱۸۹) تاریخ ۱۳-۹-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-17 | 1397|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"اساسنامهٔ شرکت دولتی طبع اسناد مصون افغانستان را که در جلسهٔ شماره (۱۲) مؤرخ ۱۱/۷/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۴۳) ماده، تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این اساسنامه به طور خلاصه ذکر ...