صفحه/نتیجه

ضمیمۀ شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۵) تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-11-05 | 1390|89|ض|K1763|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون کارکنان خدمات ملکی،شماره مسلسل ۹۵۱ (۱۶ سرطان ۱۳۸۷) به نشر رسیده. acku_risalah_k1763_zwaat89_1390_n1071_dari_title2.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت اقتصاد : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اقتصاد شماره: (۴۰) تاریخ: ۱/۱۲/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-02-01 | 1383|79|م|KNF3573|رساله | بیشتر...

شامل۴فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. “مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اقتصاد که در (۴) فصل و (۱۶) مادۀ از جانب شورای وزیران به تصویب رسیده منظور است." – ازروی ...