صفحه/نتیجه

مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-26 | 1388|27|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم موقف کارکنان خدمات ملکی—فصل سوم تبدیلی کارکنان خدمات ملکی—فصل چهارم ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem27_1388_n992_dari_title2.pdf ...

تصویب هیأت رئیسه شورای انقلابی مبنی بر مجزا گردانیدن ریاست توریزم از وزارت ترانسپورت و توریزم و الحاق آن به وزارت اطلاعات و کلتور و تغییر نام وزارت ترانسپورت و توریزم به وزارت ترانسپورت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-12-29 | 1360|69|ت|JS7442.2|رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسۀ تاریخی ۹/۱۲/۱۳۶۰ فیصلۀ شماره (۳۲۶۳) مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ کمیته اجرائیوی شورای وزیران را مبنی بر مجزا گردانیدن ریاست توریزم از وزارت ترانسپورت و توریزم و الحاق آن با تشکیل و بودجه مربوط بوزارت اطلاعات ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت صنایع خفیفه و مواد غذایی جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۲) ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-31 | 1364|74|م|HC417|رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صلاحیتها، فصل سوم: تشکیل و تنظیم فعالیت ها، فصل چهارم: احکام نهایی. پیرامون منظوری مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت صنایع خفیفه و مواد غذائی جمهوری دموکراتیک افغانستان «شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تص ...

اساسنامۀ مؤسسه دپلوماسی : فرمان شماره (۲۱۵) مورخ ۲/۲۰/ ۱۳۵۳مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-10 | 1354|52|ا|JZ1306|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول تشکیل-- فصل دوم تربیه مامورین جدید الشمول-- فصل سوم کنفرانسها و سیمینار ها-- فصل چهارم کتابخانه-- فصل پنجم متفرقه. "مجلس وزراء تحت فصلۀ شماره (۹۱۰) در جلسۀ تاریخی ‍۱۳۵۴/۱/۱۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲) مورخ ۱۳۵۴/۱/۱۹ ورازت ا ...

تعلیماتنامه تهیه وتنظیم تحویلخانه ها /

کابل: | افغانستان. وزارت | 1346-12-29 | 1346|722|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول اهداف-- فصل دوم تعریف اصطلاحات-- فصل سوم احکام عمومی-- فصل چهارم تحویل خانه ها-- فصل پنجم ثبت ملکیت—فصل ششم خریداری-- فصل هفتم محاسبۀ اجراآت تحویلخانه ها– فصل هشتم (احکام متفرقه). این قانون با ادامه ماده ۳-۱۶ در شماره مسلسل ۹۶-- م ...

تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۱) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-28 | 1396|74|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، طرح تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع به وزارت صنعت و تجارت را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردیده اس ...

قانون اجراآت اداری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۰) تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۵) تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-01-15 | 1397|223|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون اجراآت اداری را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۰) مـؤرخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۷۵) تصویب گردیده است، توشیح می دارم."—از روی ...

تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۷) تاریخ ۲-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-10 | 1397|79|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعدیل نام وزارت صنعت و تجارت را که به اساس مصوبهٔ شماره (۳۰۴) مؤرخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبهٔ شماره (۳۰۸) مؤرخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ مشرانو جرگه به داخل (۲) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم.&q ...