صفحه/نتیجه

مقرره تنظیم بست های خدمات ملکی : مصوبۀ شورای وزیران حمهوری اسلامی افغانستان در باره مقرره تنظیم بست های خدمات ملکی شماره (۲۷) تاریخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-06-16 | 1387|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم معیارها—فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem74_1387_n960_dari_title2.pdf ...

مقرره تشکیل و وظایف اداره مرکزی مامورین و اصلاحات اداری : فرمان شماره (۱۴۳۳) مورخ نهم میزان سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-07-16 | 1356|725|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و وظایف-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem725_1356_n375_dari_title1.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های کمیته دولتی رادیو و تلویزیون و سینماتوگرافی جمهوریت دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-07-15 | 1362|74|م|HE8689.4|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیلات و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. "شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۵۰) در جلسۀ تاریخی ۲/۳/۱۳۶۲ مراتب آتی را تصویب نمود"—از روی متن فرمان. acku_risalah_h ...

مقرره کمیته دولتی آژانس اطلاعاتی باختر : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-07-15 | 1362|79|م|HE8689.4|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم وظایف و مکلفیتها--فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت--فصل چهارم احکام متفرقه. "شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۳۷۵۰) در جلسۀ تاریخی ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ با ملاحظه بیشنهاد شماره (۳۵۸۹) مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۶۱ وزارت عدلیه مراتب ...

فرمان نمبر۲۰۶۹ مورخ ۱۸- ۵- ۴۶ صدارت عظمی عنوانی وزارت عدلیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-17 | 1346|467|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۷ شماره میباشد. acku_risalah_knf13_fay467_1346_n87_dari_title1.pdf ...

تصویب مجلس وزراء /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-06-30 | 1348|69|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

۳ شماره دارند acku_risalah_knf13_tay69_1348_n140_dari_title1.pdf ...

مقرره اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-07-15 | 1361|72|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف اساسی—فصل سوم تشکیلات و مکلفیت ها—فصل چهارم احکام متفرقه. ضمیمه این مقرره تحت عنوان ضمیمه شماره (۱) مقررۀ اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی جمهوری دموکراتیک افغانستان، در شماره ۲۱: شماره مسلسل ۵۲ ...