صفحه/نتیجه

اساسنامه د کندهارد وړیو اوبدلو موسسه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-05-15 | 1357|52|الف|HD9890.5|رساله | بیشتر...

"مجلس وزارء تحت فیصلۀ شماره (۹۱۲) درجلسۀ دهم تاریخی ۱۳۵۷-۴-۲۵ باملاحظه ورقه عرض شماره (۱۵۶۳) مورخ ۱۳۵۷-۳-۲۹ وزارت معادن وصنایع مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان ومرام، فصل دوم: اورگان تشکیلاتی، فصل سوم: صلاح ...

ضمیمه شماره (۱) مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره ۹۹۲ سال ۱۳۸۸ : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۶ تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-03-21 | 1390|89|ض|HQ1062 |رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی، در شماره مسلسل ۹۹۲ (۲۶ اسد ۱۳۸۸) به نشر رسیده. acku_risalah_hq1062_zwaat89_1390_n1051_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل در باره ضمیمه شماره یک قانون تقسیمات متخصصان جوان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-01-31 | 1364|47|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتأسی از حکم ماده چهل و چهارم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf1270_fay47_1364_n580_dari_title2.pdf ...

تعدیل در قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-01-08 | 1358|74|ت|KNF470|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت فیصلۀ شماره (۲۴) در جلسۀ تاریخی (۷) حمل ۱۳۵۸ که بصورت فوق العاده در خانه خلق دایر گردید تعدیل در قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری را بداخل شش ماده تصویب نمود."-- از روی ...

اساسنامۀ اداره اوقاف : فرمان نمبر (۲۹۴۵) تاریخ ۲/۱۱/۱۳۴۸ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-11-15 | 1348|55|ا|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول عنوان ومرام-- فصل دوم دارائی وسرمایه-- فصل سوم اداره-- فصل چهارم هیئات عامل-- فصل پنجم امورحسابی وتصفیه-- فصل ششم احکام متفرق. acku_risalah_knf1572_alif55_1348_n149_dari_title1.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های کمیته دولتی کلتور جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-06-15 | 1362|74|م|KNF3645|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف واهداف-- فصل سوم تشکیلات و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf3645_meem74_1362_n539_dari_title1.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اقتصاد : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اقتصاد شماره (۴۰) تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-01-31 | 1385|72|م|HC420.E44|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها—فصل سوم وظایف و صلاحیت ها—فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hc420_e44_meem72_1385_n883_dari_title1.pdf ...

مقرره تنظیم بست های خدمات ملکی : مصوبۀ شورای وزیران حمهوری اسلامی افغانستان در باره مقرره تنظیم بست های خدمات ملکی شماره (۲۷) تاریخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-06-16 | 1387|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم معیارها—فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem74_1387_n960_dari_title2.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های کمیته دولتی رادیو و تلویزیون و سینماتوگرافی جمهوریت دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-07-15 | 1362|74|م|HE8689.4|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیلات و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. "شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۵۰) در جلسۀ تاریخی ۲/۳/۱۳۶۲ مراتب آتی را تصویب نمود"—از روی متن فرمان. acku_risalah_h ...