صفحه/نتیجه

قانون تصدی های دولت : فرمان شماره (۵۷۹) مورخ بیست پنجم جوزا سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-04-30 | 1356|92|ق|k4446|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل مبیاشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱- ۴: فصل دوم (تشکیل) ماده ۵-۹: فصل سوم (صلاحیت و وظایف) ماده ۱۰-۱۲: فصل چهارم (امور مالی و بیلانس) ماده ۱۳-۳۰: فصل پنجم (انحلال و تصفیه تصدی) ماده ۳۱-۴۴. acku_risalah_k4446_qaaf92_1356_n369_dari_title1.pdf ...

تصویب مجلس وزراء /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-07-01 | 1348|99|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۵۷۲) در جلسۀ تاریخی ۴/۶/۱۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۹۰۴) مورخه ۴۸/۴/۱۲ وزارت عدلیه راجع به تثبیت مبلغ مندرجه ماده (۹۵) تعلیماتنامه تهیه و تنظیم تحویلخانه ها مندرجه جریده رسمی شماره (۲۳) مورخه ۱۳۴۶/۱۱/۳۰ مرتب آتی را تصوی ...

فرمان شماره (۴۴۹) مورخ هشتم جوزا سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری : ښاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-03-31 | 1356|485|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۰۱) در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۶/۳/۵ باملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۶/۳/۵ وزارت داخله مراتب آتی را تصویب نمود."-- از روی متن. acku_risalah_knf2720_fay485_1356_n366_dari_title1.pdf ...

اساسنامه د کندهارد وړیو اوبدلو موسسه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-05-15 | 1357|52|الف|HD9890.5|رساله | بیشتر...

"مجلس وزارء تحت فیصلۀ شماره (۹۱۲) درجلسۀ دهم تاریخی ۱۳۵۷-۴-۲۵ باملاحظه ورقه عرض شماره (۱۵۶۳) مورخ ۱۳۵۷-۳-۲۹ وزارت معادن وصنایع مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان ومرام، فصل دوم: اورگان تشکیلاتی، فصل سوم: صلاح ...

ضمیمه شماره (۱) مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره ۹۹۲ سال ۱۳۸۸ : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۶ تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-03-21 | 1390|89|ض|HQ1062 |رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی، در شماره مسلسل ۹۹۲ (۲۶ اسد ۱۳۸۸) به نشر رسیده. acku_risalah_hq1062_zwaat89_1390_n1051_dari_title3.pdf ...

ضمیمۀ شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۵) تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-11-05 | 1390|89|ض|K1763|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون کارکنان خدمات ملکی،شماره مسلسل ۹۵۱ (۱۶ سرطان ۱۳۸۷) به نشر رسیده. acku_risalah_k1763_zwaat89_1390_n1071_dari_title2.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت اقتصاد : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اقتصاد شماره: (۴۰) تاریخ: ۱/۱۲/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-02-01 | 1383|79|م|KNF3573|رساله | بیشتر...

شامل۴فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. “مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اقتصاد که در (۴) فصل و (۱۶) مادۀ از جانب شورای وزیران به تصویب رسیده منظور است." – ازروی ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تجدید نظر در تشکیلات امارتی و اینکه تشکیلات طبق تشکیل سال ۱۳۵۶ داود خان عیار گردد شماره ۱۲ تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۵ : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|49|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"به اساس فرمان محترم عالیقدر امرالمؤمنین که به شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان صادر و فرموده است!"-- از روی متن. acku_risalah_js7442_2_fay49_1420_n788_dari_title30.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل در باره ضمیمه شماره یک قانون تقسیمات متخصصان جوان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-01-31 | 1364|47|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتأسی از حکم ماده چهل و چهارم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf1270_fay47_1364_n580_dari_title2.pdf ...