صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره (۱) مقررۀ اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-11-15 | 1361|89|ض|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (3648) درجلسه تاریخی 15/9/1361 با ملاحظه ورقه عرض شماره (2492) مورخ 3/9/61 وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی شورای وزیران ج ...

مصوبۀ شماره (۲) مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۰هیات مختلط مجلسین شورای ملی ج،ا پیرامون قانون تابعیت ج،ا : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۶۶ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-12-29 | 1370|68|م|KNF2430|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل دوم حصول تابعیت جمهوری افغانستان-- فصل سوم اعطاء، ترک، سلب واعاده تابعیت افغانستان-- فصل چهارم طرق رسیده گی مسایل مربوط تابعیت-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf2430_meem68_1370_n764_dari_title1.pdf ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۳ (مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۶ درباره توسعه ترکیب شورای انقلابی ج. د. ا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی متکی به حکم فقره دوم مادۀ سی و ششم اصول اساسی ج. د. ا تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_fay482_1365_n615_dari_title1.pdf ...

قانون احصائیه جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۲/۶/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-08-30 | 1363|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده 1-4، فصل دوم (وظایف و صلاحیت های اداره مرکزی احصائیه) ماده 5-14، فصل سوم (صلاحیت ها و مکلفیت های وزارت ها ، و ادارات و مؤسسات) ماده 15-21، فصل چهارم (احکام نهایی) ماده 22-27. acku_risalah_knf13_qaaf29_1363_n57 ...

اساسنامۀ تصدي تحقیقات جیو انجنیري و خدمات هایدرو جیولوجیکي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-15 | 1374|52|الف|TA705.4 A34|رساله | بیشتر...

شامل 7 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالي-- فصل سوم تشکیل وظایف و صلاحیت هاي تصدي-- فصل چهارم امور حسابي و راپوردهي بیلانس-- فصل پنجم مصارف ها و مساعدت ها—فصل ششم تجدید سازمان و انحلال و تصفیه تصدي-- فصل هفتم احکام نهائي. acku_risa ...

اساسنامۀ مرکز کمپیوتر افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۱۱ تاریخ ۱۲-۱-۱۳۷۰ درمورد اساسنامه مرکزکمپیوترافغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-30 | 1370|52|ا|LB1044.868 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_lb1044_868_a34_alif52_1370_n745_dari_title3. ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های اداره مرکزی احصائیه جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۴۰) ۷/۱۱/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-12-15 | 1364|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن مصوبۀ. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های اساسی-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem74_1364_n602_ ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان راجع به تأسیس تفتیش امور داخلی ادارات و موسسات دولتی : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-15 | 1359|69|م|KNX1072|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۲۶۴۴) در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۹/۹/۱۷ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۳۷۱) مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_knx1072_meem69_1359_n471_dari_title4.pdf ...