صفحه/نتیجه

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستاندر بارهٔ انفاذ قانون تشکیل، وظایفو صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شماره: (۱۶)تاریخ: ۲۲/۲/۱۳۸۴: رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره:(۳۴۷۱) تاریخ: ۲۴/۲/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-03-31 | 1384|22|ق|JC599.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل کمیسیون-- فصل سوم وظایف و صلاحیت های کمیسیون-- فصل چهارم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۳۵ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_jc599_a3_qaaf22_1384_n855_dari ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انحلال کمیسیون مستقل اصلاحات عدلی و قضائی شماره: (۷۱)‌ تاریخ: ۱۳/۶/۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-06-31 | 1384|44|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"کمیسیون مستقل اصلاحات عدلی و قضائی که بنا بر توافقات مجلس بن و بموجب فرمان شماره (۱۵۳) ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان بتاریخ ۱۱ عقرب ۱۳۸۱ شمسی تشکیل گردیده، طی دو سال و هشت ماه در عرصه های مختلف مطابق به پلان کاری امور مربوط به اصلاحات در ساحهٔ ...

ضمیمۀ شماره یکم مقررۀ تنظیم اجراآت وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ ضمیمۀ شماره یکم مقررۀتنظیم اجراآت وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر شماره (۱۲۹۸)تاریخ ۱/۱۲/ ۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|98|ض|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به اساس تائید ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان ضمیمۀ شماره یکم مقررۀ تنظیم اجراآت وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر را به داخل (۴۲) مادۀ توشیح میدارم"-- از روی متن. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره تنظیم اجراآت وزارت امر بالمعروف و نهی ...

مقررۀ طرز تهیه و ترتیب تشکیلات و تعیینات ادارات امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|79|م|JS7442.2|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول ترتیب تشکیلات-- فصل دوم تعیینات-- فصل سوم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_js7442_2_meem79_1422_n797_dari_title13.pdf ...

مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-07-05 | 1385|74|م|K1763|رساله | بیشتر...

"مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی را که بداخل (۳) فصل و (۱۱) ماده از طرف شورای وزیران تصویب گردیده است، منظور میدارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و مکلفیت ها-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_k1763 ...

فرمان شماره نهم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-07-30 | 1358|58|ف|KNF2050|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2050_fay58_1358_n437_dari_title1.pdf ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دمو کراتیک افغانستان شهر کابل ۱/۵/۱۳۶۲ پیرامون منظوری مقرره اداره امور شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-04-15 | 1363|62|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی، فصل دوم وظایف اساسی اداره امور شورای وزیران و شعبات آن، فصل سوم صلاحیتها و وظایف کارمندان شعبات اداره امور شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان. acku_risalah_knf2720_meem62_1363_n561_dari_title1.pdf ...