صفحه/نتیجه

مقررۀ تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت اقتصاد : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اقتصاد شماره: (۴۰) تاریخ: ۱/۱۲/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-02-01 | 1383|79|م|KNF3573|رساله | بیشتر...

شامل۴فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. “مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اقتصاد که در (۴) فصل و (۱۶) مادۀ از جانب شورای وزیران به تصویب رسیده منظور است." – ازروی ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تجدید نظر در تشکیلات امارتی و اینکه تشکیلات طبق تشکیل سال ۱۳۵۶ داود خان عیار گردد شماره ۱۲ تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۵ : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|49|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"به اساس فرمان محترم عالیقدر امرالمؤمنین که به شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان صادر و فرموده است!"-- از روی متن. acku_risalah_js7442_2_fay49_1420_n788_dari_title30.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت عدلیه جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-04-15 | 1360|74|م|K2100|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ظایف عمده و صلاحیت های وزارت عدلیه-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت وزارت عدلیه-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_k2100_meem74_1360_n485_dari_title3.pdf ...

فرمان تقنینی شماره (۱۱۲۹-۳۸۵۹) مورخ ۲۵ – دلو د ۱۳۴۵ پادشاهی/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-15 | 1345|42|ف|HJ2154.6|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hj2154_6_fay42_1345_n73_dari_title5.pdf ...

فرمان تقنینی شماره (۱۱۳۰–۳۸۶۰)مورخ ۲۵ دلو ۱۳۴۵ پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-15 | 1345|422|ف|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he269_6_a2_fay422_1345_n73_dari_title6.pdf ...

قانون کارکنان خدمات ملکی : شورای ملی افغانستان ولسی جرگه مصوبهٔ شورای ملی شماره (۹۰) تاریخ ۱۴/۳/۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲) تاریخ ۲۶/۳/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-04-16 | 1387|28|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

۶ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۳۵ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط استخدام-- فصل سوم وظایف و مکلفیت ها-- فصل چهارم حقوق امتیازات-- فصل پنجم تأدیب-- فصل ششم احکام متفرقه. ضمیمه این ق ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امور زنان : دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۱۰۸۰۶): فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره انفاذ مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امور زنان شماره (۲۶) تاریخ ۴/ ۳/ ۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-03-20 | 1383|72|ف|HQ1236.5.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظلیف و صلاحیت ها—فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها—فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hq1236_5_a3_fay72_1383_n830_dari_title1.pdf ...

مقرره تشکیل و وظایف اداره مرکزی مامورین و اصلاحات اداری : فرمان شماره (۱۴۳۳) مورخ نهم میزان سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-07-16 | 1356|725|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و وظایف-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem725_1356_n375_dari_title1.pdf ...