صفحه/نتیجه

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۳ تاریخ ۲۲/۱/۱۳۶۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-01 | 1366|48|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_5_fay48_1366_n638_dari_title1.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۲۶) ۱۸/۹/۱۳۶۴ در باره تعدیل نام وزارت فواید عامه جمهوری دموکراتیک افغانستان بوزارت امور ساختمانی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-31 | 1365|482b|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان متکی به حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_risalah_knf2720_fay482_b_1365_n609_dari_title5.pdf ...

مقرره کمیسیون دایمی کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان در امور معاونت ها برای اهالی و قبایل کشور : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۳۲) تاریخ ۳/۱۱/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-31 | 1365|744|م|JQ1766|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_jq1766_meem74_1365_n609_dari_title6.pdf ...

مصوبۀ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۸۱۱ ۲۶/۱۰/۱۳۶۴ در مورد ایجاد کمیسیونهای دایمی شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|68|م|JF1411|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور کار مقدماتی جهت تدویر موثر اجلاسیه های شورای انقلابی ، حل وفصل کیفی مسایلی که در مدت بین دوره های اجلاس شورای انقلابی از طرف هیأت رئیسه آن مورد بررسی قرار میگیرد ، سهمگیری فعالانه وجدی اعضای شورای انقل ...

مقررهٔ طرز پرداخت مزد تراکتور کاران و کمباین کاران مراکز (استیشن هاي) میکانیزهٔ زراعتي وزارت زراعت و مالداري : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره: (۳۵) تاریخ: ۳/۹/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|74|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز پرداخت مزد تراکتور کاران و کمباین کاران-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem74_1421_n795_dari_title13.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|49|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها-- فصل چهارم احکام نهائی. "د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې د اجراآتو د تنظیم مقرره چی طرحه ئې د څلوروفصلونو او (۱۵) مادو په ترڅ کې ترتیب شوي ده، ...