صفحه/نتیجه

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۳ تاریخ ۲۲/۱/۱۳۶۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-01 | 1366|48|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_5_fay48_1366_n638_dari_title1.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۲۶) ۱۸/۹/۱۳۶۴ در باره تعدیل نام وزارت فواید عامه جمهوری دموکراتیک افغانستان بوزارت امور ساختمانی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-31 | 1365|482b|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان متکی به حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_risalah_knf2720_fay482_b_1365_n609_dari_title5.pdf ...

مصوبۀ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۸۱۱ ۲۶/۱۰/۱۳۶۴ در مورد ایجاد کمیسیونهای دایمی شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|68|م|JF1411|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور کار مقدماتی جهت تدویر موثر اجلاسیه های شورای انقلابی ، حل وفصل کیفی مسایلی که در مدت بین دوره های اجلاس شورای انقلابی از طرف هیأت رئیسه آن مورد بررسی قرار میگیرد ، سهمگیری فعالانه وجدی اعضای شورای انقل ...

مقرره کمیسیون دایمی کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان در امور معاونت ها برای اهالی و قبایل کشور : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۳۲) تاریخ ۳/۱۱/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-31 | 1365|744|م|JQ1766|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_jq1766_meem74_1365_n609_dari_title6.pdf ...

مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-07-05 | 1385|74|م|K1763|رساله | بیشتر...

"مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی را که بداخل (۳) فصل و (۱۱) ماده از طرف شورای وزیران تصویب گردیده است، منظور میدارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و مکلفیت ها-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_k1763 ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دمو کراتیک افغانستان شهر کابل ۱/۵/۱۳۶۲ پیرامون منظوری مقرره اداره امور شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-04-15 | 1363|62|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی، فصل دوم وظایف اساسی اداره امور شورای وزیران و شعبات آن، فصل سوم صلاحیتها و وظایف کارمندان شعبات اداره امور شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان. acku_risalah_knf2720_meem62_1363_n561_dari_title1.pdf ...

تصویب مجلس وزراء /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-07-01 | 1348|99|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۵۷۲) در جلسۀ تاریخی ۴/۶/۱۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۹۰۴) مورخه ۴۸/۴/۱۲ وزارت عدلیه راجع به تثبیت مبلغ مندرجه ماده (۹۵) تعلیماتنامه تهیه و تنظیم تحویلخانه ها مندرجه جریده رسمی شماره (۲۳) مورخه ۱۳۴۶/۱۱/۳۰ مرتب آتی را تصوی ...

فرمان شماره (۴۴۹) مورخ هشتم جوزا سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری : ښاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-03-31 | 1356|485|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۰۱) در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۶/۳/۵ باملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۶/۳/۵ وزارت داخله مراتب آتی را تصویب نمود."-- از روی متن. acku_risalah_knf2720_fay485_1356_n366_dari_title1.pdf ...