صفحه/نتیجه

مقررۀ تنطیم اجراآت و فعالیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۲۶) تاریخ: ۲۰/۳/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-04-30 | 1382|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم بورد های مستقل استخدام وسمع شکایات-- فصل پنجم ادارۀ خدمات ملکی—فصل ششم دارالانشاء اصلاحات اداری-- فصل هفتم احکام نهائی. شامل ۴ ضمیمه بوده: ضمیمهٔ شماره اول جلب و ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد اصلاحات و بازسازی ابتدائی در وزارت ها و ادارات ملکی شماره (۳۳) تاریخ: ۲۱/۴/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-05-01 | 1382|489|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"دولت انتقالی اسلامی افغانستان در نظر دارد تا اصلاحات سراسری را در عرصهٔ ادارهٔ عامه برای بازسازی وزارت ها و ادارات مرکز و ولایات و مسایل مربوط به تنظیم سیستم معاشات و رتب مامورین ملکی طرح و تطبیق نماید."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_f ...

فرمان تقنینی ۵۶۶۲/۱۵۱۹ تاریخی ۱۰ حوت ۱۳۴۴ راجع به احیاء مجدد کرسی مفتی در محاکم ابتدائی و تعدیل ماده (۲۱) قانون تشکیلات و صلاحیت قضائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|48a|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

"تصویب ۱۸۵۳ مورخ ۲۵ دلو ۱۳۴۴ مجلس عالی وزراء دایر باحیای مجدد وظیفه مفتی در محاکم ابتدائی که بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق ماده (۷۷) قانون اساسی مملکت منظور است."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf1572_fay48a_1344_n048_dari_title7.pdf ...

فرمان تقنینی ۵۷۸۸/۱۵۴۴ تاریخی ۱۷ حوت ۱۳۴۴ راجع به تفویض امور مربوط روابط حکومت و شوری بیکی از وزراء حکومت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|48|ف|DS361|رساله | بیشتر...

"طبق این فرمان تقنینی، صدراعظم صلاحیت دارد وظیفه ارتباط حکومت و شوری را بیکی از وزراء حکومت خود تفویض نماید. وزیر مذکور این وظیفه را تحت رهنمائی و امر صدراعظم مطابق به احکام قانون اساسی و دیگر قوانین اجراء می کند."—از روی متن فرمان. Acku_risalah ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های اداره مرکزی احصائیه جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۴۰) ۷/۱۱/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-12-15 | 1364|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن مصوبۀ. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های اساسی-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem74_1364_n602_ ...

مقررهٔ تنظیم اجراآت و فعالیتهای ریاست عمومی کار و امور اجتماعی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۳۵ تاریخ: ۱۲/۹/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-11-25 | 1420|744a|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبهٔ شماره (۲۷۳۳) مؤرخ ۱۴/۷/۱۴۲۰ هـ.ق مقررهٔ تنظیم اجراآت و فعالیت ریاست عمومی کار و امور اجتماعی را در (۴) فصل و (۱۳) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل سوم تش ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان راجع به تأسیس تفتیش امور داخلی ادارات و موسسات دولتی : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-15 | 1359|69|م|KNX1072|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۲۶۴۴) در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۹/۹/۱۷ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۳۷۱) مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_knx1072_meem69_1359_n471_dari_title4.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت آبیاری جمهوری دموکراتیـــک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری د موکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-01-31 | 1362|74|م|TD313.A3 |رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۴، فصل دوم (وظایف وصلاحیتها) ماده۵-۶، فصل سوم (تشکیل و تنظیم فعالیت ها)ماده ۷-۱۶، فصل چهارم (احکام متفرقه) ماده۱۷-۱۸. "وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۴۵) درجلسه تاریخی ۱۵/۹/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۴۹۲ ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۰)۱۳۶۳/۱۲/۳۰/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-08-15 | 1364|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay482_1364_n594_dari_title5.pdf ...