صفحه/نتیجه

مصوبۀ شماره (۲) مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۰هیات مختلط مجلسین شورای ملی ج،ا پیرامون قانون تابعیت ج،ا : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۶۶ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-12-29 | 1370|68|م|KNF2430|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل دوم حصول تابعیت جمهوری افغانستان-- فصل سوم اعطاء، ترک، سلب واعاده تابعیت افغانستان-- فصل چهارم طرق رسیده گی مسایل مربوط تابعیت-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf2430_meem68_1370_n764_dari_title1.pdf ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۳ (مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۶ درباره توسعه ترکیب شورای انقلابی ج. د. ا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی متکی به حکم فقره دوم مادۀ سی و ششم اصول اساسی ج. د. ا تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_fay482_1365_n615_dari_title1.pdf ...

قانون احصائیه جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۲/۶/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-08-30 | 1363|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده 1-4، فصل دوم (وظایف و صلاحیت های اداره مرکزی احصائیه) ماده 5-14، فصل سوم (صلاحیت ها و مکلفیت های وزارت ها ، و ادارات و مؤسسات) ماده 15-21، فصل چهارم (احکام نهایی) ماده 22-27. acku_risalah_knf13_qaaf29_1363_n57 ...

اساسنامۀ تصدي تحقیقات جیو انجنیري و خدمات هایدرو جیولوجیکي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-15 | 1374|52|الف|TA705.4 A34|رساله | بیشتر...

شامل 7 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالي-- فصل سوم تشکیل وظایف و صلاحیت هاي تصدي-- فصل چهارم امور حسابي و راپوردهي بیلانس-- فصل پنجم مصارف ها و مساعدت ها—فصل ششم تجدید سازمان و انحلال و تصفیه تصدي-- فصل هفتم احکام نهائي. acku_risa ...

اساسنامۀ مرکز کمپیوتر افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۱۱ تاریخ ۱۲-۱-۱۳۷۰ درمورد اساسنامه مرکزکمپیوترافغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-30 | 1370|52|ا|LB1044.868 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_lb1044_868_a34_alif52_1370_n745_dari_title3. ...

ضمیمه شماره (۲) قانون کوپراتیف : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-05-15 | 1359|89|ض|KNF2720|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون کوپراتیف، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۲۸۷ (شنبه قوس ۱۳۵۳) به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_zwaat89_1359_n458_dari_title2.pdf ...

فرمان تقنینی ۵۵۷۶/۱۴۹۹ تاریخی ۴ حوت ۱۳۴۴ راجع به تسمیۀ وزارت زراعت و آبیاری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|49|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"تصویب ۱۹۰۸ مورخ ۲ حوت ۱۳۴۴ مجلس عالی وزراء دایر باینکه وزارت زراعت بنام وزات زراعت و آبیاری نامیده شود چون بوقت تعطیل شوری ملی مصادف گردیده مطابق ماده (۷۷) قانون اساسی مملکت منظور است."—از روی متن. acku_risalah_knf2720_fay49_1344_n048_dari_titl ...

فرمان شماره (۲۵۷) مؤرخ ۲/۳/۱۳۸۱ رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در مورد تأسیس «کمیسیون مستقل ادارۀ ملکی»

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-04-30 | 1382|482a|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به هدف ایجاد یک ادارۀ سالم که در آن مامورین و کارمندان دولت به اساس شایستگی، تخصص و کاردانی تعیین گردند، ریاست ادارۀ مؤقت تصمیم گرفت کمیسیونی را بنام (کمیسیون مستقل ادارۀ ملکي) تأسیس نماید."—از روی متن. acku_risalah_knf2720_fay482a_1382_n810_da ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تنظیم و تطبیق پروگرام اصلاحات اداری در وزارتخانه ها، ادارات و مؤسسات ملکی شماره: (۲۵) تاریخ: ۲۰/۳/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-04-30 | 1382|42|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"از آنجائیکه حوادث ناگوار بیش از دو دهۀ اخیر کلیه شئون حیات اجتماعی و اقتصادی کشور را متأثر ساخته، در سیستم ادارۀ عامه نیز انواع پدیده های منفی و نواقص اداری رونما گردیده است که ایجاب اصلاحات را مینماید، بناءً برای استفادۀ بهتر از سیستم های مدرن تکنا ...