صفحه/نتیجه

فرمان تقنینی ۵۷۸۸/۱۵۴۴ تاریخی ۱۷ حوت ۱۳۴۴ راجع به تفویض امور مربوط روابط حکومت و شوری بیکی از وزراء حکومت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|48|ف|DS361|رساله | بیشتر...

"طبق این فرمان تقنینی، صدراعظم صلاحیت دارد وظیفه ارتباط حکومت و شوری را بیکی از وزراء حکومت خود تفویض نماید. وزیر مذکور این وظیفه را تحت رهنمائی و امر صدراعظم مطابق به احکام قانون اساسی و دیگر قوانین اجراء می کند."—از روی متن فرمان. Acku_risalah ...

مقررهٔ تنظیم اجراآت و فعالیتهای ریاست عمومی کار و امور اجتماعی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۳۵ تاریخ: ۱۲/۹/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-11-25 | 1420|744a|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبهٔ شماره (۲۷۳۳) مؤرخ ۱۴/۷/۱۴۲۰ هـ.ق مقررهٔ تنظیم اجراآت و فعالیت ریاست عمومی کار و امور اجتماعی را در (۴) فصل و (۱۳) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل سوم تش ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت آبیاری جمهوری دموکراتیـــک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری د موکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-01-31 | 1362|74|م|TD313.A3 |رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۴، فصل دوم (وظایف وصلاحیتها) ماده۵-۶، فصل سوم (تشکیل و تنظیم فعالیت ها)ماده ۷-۱۶، فصل چهارم (احکام متفرقه) ماده۱۷-۱۸. "وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۴۵) درجلسه تاریخی ۱۵/۹/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۴۹۲ ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۰)۱۳۶۳/۱۲/۳۰/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-08-15 | 1364|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay482_1364_n594_dari_title5.pdf ...

مقررهٔ طرز پرداخت مزد تراکتور کاران و کمباین کاران مراکز (استیشن هاي) میکانیزهٔ زراعتي وزارت زراعت و مالداري : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره: (۳۵) تاریخ: ۳/۹/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|74|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز پرداخت مزد تراکتور کاران و کمباین کاران-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem74_1421_n795_dari_title13.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|49|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها-- فصل چهارم احکام نهائی. "د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې د اجراآتو د تنظیم مقرره چی طرحه ئې د څلوروفصلونو او (۱۵) مادو په ترڅ کې ترتیب شوي ده، ...