صفحه/نتیجه

تعدیل و لغو برخی از مواد قانون تنظیم ترانسپورت جاده : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۶۳) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-02-01 | 1398|79|ت|KNF3448|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل و لغو برخی از مواد قانون تنظیم ترانسپورت جاده را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) ماده تصویب گردیده ...

ﻣﻘﺮﺭﮤ ﮐﻨﺘﺮﻭﻝ ﻭﺯﻥ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﺑﺎﺭﺑﺮﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻨﺎﮊ : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۱) تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸: ﺣﮑﻢ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۷۵۰) تاریخ۵-۴-۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-06-05 | 1399|789|م|K4025.A3|رساله | بیشتر...

"ﻣﻘﺮﺭﮤ ﮐﻨﺘﺮﻭﻝ ﻭﺯﻥ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﺑﺎﺭﺑﺮﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻨﺎﮊ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۱١) ﻣـﺆﺭﺥ ۲۸/۱٠/۱۳۹۹ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬـﻮﺭﯼ ﺍﺳـﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧـﻞ (۴) ﻓﺼـﻞ ﻭ (۳١) ﻣـﺎﺩﻩ ﺗﺼـــﻮﯾﺐ ﮔﺮﺩﯾـــﺪﻩ ﺍﺳـــﺖ، ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این م ...

مقررۀ تطبیق سیستم حمل ونقل بین المللی جاده ای (TIR system) : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱۸-۴-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۳۶) تاریخ ۲۳-۵-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-06-05 | 1398|726|م|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تطبیق سیستم حمل ونقل بین المللی جاده ای (TIR System) را که به اساس مصوبۀ شماره (۵) مؤرخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۲۳) ماده، تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور ...

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻂ ﺁﻫﻦ : ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻓﯿﺼﻠﮥ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ شماره (۳۴) تاریخ ۲۵-۱۰-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-02-29 | 1399|299|ق|K4025.A3|رساله | بیشتر...

"ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﺟﺰﺀ ۱۶ ﻣﺎﺩﮤ (۶۴) ﻭ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺮﮤ (۲) ﻣﺎﺩﮤ (۱۰۰) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻂ ﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﯿﺼﻠﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۳۴) ﻣﺆﺭﺥ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ (۱۱) ﻓﺼﻞ ﻭ (۵۸) ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﻮﺷﯿﺢ می دارم."—از روی ...

ﻣﻘﺮﺭﮤ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﺍﮔﻮﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻂ ﺁﻫﻦ : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۵) تاریخ ۱۳-۲-۱۳۹۹: ﺣﮑﻢ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۴۵۱) تاریخ ۲۷-۲-۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-02-29 | 1399|729|م|K4025.A3|رساله | بیشتر...

"ﻣﻘﺮﺭﮤ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﺍﮔﻮﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻂ ﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۵) ﻣﺆﺭﺥ ۱۳/۲/۱۳۹۹ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ (۴) ﻓﺼﻞ ﻭ (۳۲) ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ...

تعدیل ﻭ ﻟﻐﻮ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ جاده : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۳) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۸: فرمان ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۴۲) تاریخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-03-10 | 1399|74|ت|KNF3448|رساله | بیشتر...

"ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﺟﺰﺀ ١٦ ﻣﺎﺩﮤ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩﮤ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻭ ﻟﻐﻮ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (١٣) ﻣﺆﺭﺥ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ (۴) ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ...

موافقتنامۀ وسایط نقلیۀ موتوردار در مورد تنظیم عبور و مرور وسایط مسافربری، شخصی و باربری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند : ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺮﺍﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ شماره (۳۱۸) تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۷: ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻭﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ شماره (۳۱۲) تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۷: ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۲۸۷) تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-22 | 1397|895|م|DS357.6.I4|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسی، موافقتنامۀ وسایط موتوردار در مورد تنظیم عبور و مرور وسایط مسافربری، شخصی و باربری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند را که به اساس مصوبۀ شماره (۳۱۲) مؤرخ ۱۸/۴/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۳۱۸) مؤر ...

موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد ترانزیت اموال : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۳۱۰) تاریخ ۱۲-۴-۱۳۹۷: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۳۰۵) تاریخ ۲۹-۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۹) تاریخ ۲-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-18 | 1397|83|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد ترانزیت اموال را که به اساس مصوبۀ شماره (۳۰۵) مؤرخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۳۱۰) مؤرخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ مشرانو جرگه ش ...

کنوانسیون حمل و نقل بین المللی خط آهن کُتیف ۱۹۹۹ COTIF : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۳۱۷) تاریخ ۳۰-۴-۱۳۹۷: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه ﺷﻤﺎﺭﻩ (۳۱۴) تاریخ ۱۸-۴-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸۸) تاریخ ۲۷-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-05 | 1399|99|ک|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

۷ عنوان. "به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، کنوانسیون حمل و نقل بین المللی خط آهن (COTIF) را به اساس مصوبۀ شماره (۳۱۴) مؤرخ ۱۸/۴/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۳۱۷) مؤرخ ۳۰/۴/۱۳۹۷ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل یک مقدمه ، هفت عنوان، ی ...