صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه تصدی ملی بس : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-31 | 1358|89|ض|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he269_6_a2_zwaat89_1358_n433_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-31 | 1358|88|ض|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

اساسنامه اصلی این ضمیمه تحت عنوان اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده، شماره ۲۱: نمبر مسلسل ۴۱۸ (۱۵ دلو ۱۳۵۷ هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_he269_6_a2_zwaat88_1358_n433_dari_title2.pdf ...

مقررهٔ جواز سیر وسایط نقلیه زمینی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، دربارهٔ انفاذ مقررهٔ جواز سیر وسایط نقلیهٔ زمینی شماره (۱۱) تاریخ ۲۸-۳-۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-06-03 | 1386|44|م|KNF3448|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم توزیع جواز سیر و نمبر پلیت-- فصل سوم اسناد وسایط نقلیه زمینی شامل ترافیک بین المللی-- فصل چهارم نمبرپلیت-- فصل پنجم تجهیزات وسایط نقلیه و معاینات تخنیکی-- فصل ششم احصائیه گیری، تبدیل احصائیه و تجدید جواز س ...

مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۸) مورخ ۶-۳-۱۳۶۷ در باره ضمیمه شماره (۱) قانون مالیه جواز سیر عراده جات موتوری منتشره جریده رسمی شماره (۷) مورخ ۱۵-۲-۱۳۵۲ : فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شماره (۳۳۴) تاریخ ۶-۴-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-07-29 | 1367|68|م|TL250|رساله | بیشتر...

شامل جدول میباشد. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مالیه جواز سیر عراده جات موتوری، در شماره ۷: شماره مسلسل ۲۷۴ (۱۵ جوزا ۱۳۶۳) به نشر رسیده. ایزاد این ضمیمه تحت عنوان ایزاد در ضمیمه شماره (۱) قانون مالیه جواز سیر عراده جات موتوری منتشره جریده رسمی شما ...

قانون هوانوردی ملکی جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۱-۶-۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-08-15 | 1361|299|ق|HE9783.3.A34|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ثبت طیارات-- فصل سوم موسسات ترانسپورت هوایی-- فصل ...

مقرره ایجاد مؤسسات حمل و نقل هوائی خصوصی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۳) تاریخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-10-15 | 1387|72|م|TL540.T6|رساله | بیشتر...

acku_risalah_tl540_t6_meem72_1387_n968_dari_tile4.pdf ...

لست معافیت محموله مسافرین و موظفین : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان پیرامون لست معافیت محموله مسافرین و موظفین ۱۱ میزان سال ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-30 | 1362|52|ل|K4460|رساله | بیشتر...

لست معافیت محموله مسافرین و موظفین بداخل (۸) ماده که به مهر اداره امور شورای وزیران رسیده منظور است، در جریده رسمی نشر ګردد. acku_risalah_k4460_laam52_1362_n546_dari_title2.pdf ...

اساسنامه مؤسسه د باختر افغان الوتنه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-06-16 | 1347|59|ا|HG9972.9972.4|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلات-- فصل سوم انحلال و تصفیه-- فصل چهارم مواد متفرقه. ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمه شماره (۱) اساسنامه موسسه د باختر افغان الوتنه، در شماره ۱۰: شماره مسلسل ۴۳۳ به نشر رسیده. acku_risalah_hg9972 ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت ترانسپورت جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۷-۶-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-01-15 | 1364|72|م|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صلاحیتهای و مکلفیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم وظایف-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k4025_meem72_1364_n579_dari_title1.pdf ...