صفحه/نتیجه

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد توزیع اسناد به عراده جات امارتی شماره: ۳۷۹۲ تاریخ: ۳۰/۹/۱۴۱۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|88|ح|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_hay88_1420_n788_dari_title77.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه تصدی ملی بس : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-31 | 1358|89|ض|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he269_6_a2_zwaat89_1358_n433_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-31 | 1358|88|ض|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

اساسنامه اصلی این ضمیمه تحت عنوان اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده، شماره ۲۱: نمبر مسلسل ۴۱۸ (۱۵ دلو ۱۳۵۷ هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_he269_6_a2_zwaat88_1358_n433_dari_title2.pdf ...

مقرره ایجاد مؤسسات حمل و نقل هوائی خصوصی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۳) تاریخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-10-15 | 1387|72|م|TL540.T6|رساله | بیشتر...

acku_risalah_tl540_t6_meem72_1387_n968_dari_tile4.pdf ...

مقرره کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوي شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-01-31 | 1363|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

14 شماره. "پیرامون مقرره کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوي شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_knf2720_meem74_1363_n556_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-15 | 1359|89|ض|K4025|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و ضمیمه شماره یك قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی را بداخل چهار ماده که در جلسه تاریخی ۱۱ر۱۲ر۱۳۵۸ شورای وزیران و در جلسهٔ تاریخی ۴ حمل ۱۳۵۹ ...

ضمیمه شماره (۲) قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی منتشره جریده رسمی شماره (۴۲۹) مورخه ۳۱ جوزای ۱۳۵۸ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-08-30 | 1360|89|ض|K4025|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی، در شماره 6: شماره مسلسل 429 (31 جوزا 1358) به نشر رسیده. "هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۳۰/۶/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۰۵۳) مورخ ۸/۶/۱۳۶۰ شو ...

قانون ترانسپورت و ترانزیت بین المللی جاده در افغانستان : فرمان شماره (۲۰۲۸) مورخ ششم دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-15 | 1356|29|ق|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۲ ضمیمه میباشد: ضمیمه اول(جمهوریت افغانستان وزارت تجارت ریاست ترانزیت و ترانسپورت بین المللی. اجازه نامه واحد مسافرتی(بازگشت) برای ترانسپورت بین المللی جاده)، ضمیمه دوم(جمهوریت افغانستان وزارت تجارت ریاست ترانزیت و ترانسپورت بین المللی اجازه نامه های ...

قـانـون حق الاجرت مــیدان های هوائی تاسیسات و خدمات هوانـوردی ملکی : فـرمـان شماره (۱۷۸۳) مورخ بیست و چهارم قـوس سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهـوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-18 | 1356|299|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل۵ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده۱-۵، فصل دوم (حق الاجــرت مـیدان هوائی)ماده۶-۱۵، فصل سوم (معـافیــت)ماده ۱۶-۲۲، فصل چهارم (حق الاجرت مخابره پیغام های هوا نوردی)ماده۲۳-۳۲، فصل پنجم (احکام متفرقـه) ماده ۳۳-۳۵. acku_risalah_knf13_qaaf299_1356_n385 ...