صفحه/نتیجه

قــــــــــــــانـــــــون تنظیـــــــــــــــم سیــــــــــــــر و فعـــــــالیـــــــــــــــــت وســــایـــط تـــــــــرانسپـــــــــــــورتــــــی زمیـنی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-03-31 | 1358|29|ق|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصـــــــــــــــل اول احـــــــــــــــــــکام عـــــــــــــمومــــــــــــی-- فصــــــــــــــل دوم وظایــــــــــف و مکلفیــــــــــت هــــــــــای مالـــــــــک و راننــــــــده واسطـــــــه نقلیــــــــه-- فصـــــــــــــل ســــــ ...

تصویب هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر استهلاک سالانه موتر های باربر موسسات دولتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-03-16 | 1360|69|ت|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

۲ شماره دارند. acku_risalah_he269_6_a2_tay69_1360_n483_dari_title2.pdf ...

میثاق توحید بعضی مقررات حمل ونقل هوائی بین المللی مورخ ۱۲ـ اکتوبر ۱۹۲۹ وارسا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-09-15 | 1348|922|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kz935_a71930_meem922_1348_n145_dari_title1.pdf ...

مقررات مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-01-30 | 1358|74|م|K4025|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۴۸۱) در جلسه تاریخی ۱۲-۱-۱۳۵۸ – با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۷۸) مورخ ۲۸-۱۱-۱۳۵۷ وزارت معادن و صنایع مقررات مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی را بداخل چهل و شش ماده با جداول نورم های ترتیب شده منظور نمود."-- از روی ...

فرمان تقنینی (۱۰۲۲-۳۶۴۱) مورخ ۳ دلو ۱۳۴۵پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-15 | 1345|42|ف|TL540.T6|رساله | بیشتر...

acku_risalah_tl540_t6_fay42_1345_n73_dari_title3.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد توزیع اسناد به عراده جات امارتی شماره: ۳۷۹۲ تاریخ: ۳۰/۹/۱۴۱۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|88|ح|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_hay88_1420_n788_dari_title77.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه تصدی ملی بس : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-31 | 1358|89|ض|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he269_6_a2_zwaat89_1358_n433_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-31 | 1358|88|ض|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

اساسنامه اصلی این ضمیمه تحت عنوان اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده، شماره ۲۱: نمبر مسلسل ۴۱۸ (۱۵ دلو ۱۳۵۷ هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_he269_6_a2_zwaat88_1358_n433_dari_title2.pdf ...

مقررهٔ جواز سیر وسایط نقلیه زمینی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، دربارهٔ انفاذ مقررهٔ جواز سیر وسایط نقلیهٔ زمینی شماره (۱۱) تاریخ ۲۸-۳-۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-06-03 | 1386|44|م|KNF3448|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم توزیع جواز سیر و نمبر پلیت-- فصل سوم اسناد وسایط نقلیه زمینی شامل ترافیک بین المللی-- فصل چهارم نمبرپلیت-- فصل پنجم تجهیزات وسایط نقلیه و معاینات تخنیکی-- فصل ششم احصائیه گیری، تبدیل احصائیه و تجدید جواز س ...