صفحه/نتیجه

الغای فقرۀ (۶) مادۀ هجدهم و شماره (۷۵) جدول منضمۀ مقررۀ سیر و حرکت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱/ ۲/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-03-19 | 1393|772|الف|KNF3448|رساله | بیشتر...

مقررۀ اصلی این الغا تحت عنوان مقررۀ سیر و حرکت، در شماره ششم: نمبر مسلسل ۴۸۴ (۳۱ جوزای سال ۱۳۶۰) به نشر رسیده است. acku_risalah_knf3448_alif772_1393_n1137_dari_title2.pdf ...

قانون محصولات استفاده از میدانهای هوائی تاسیسات و خدمات هوانوردی ملکی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-20 | 1345|29|ق|HG9972-9972.4|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل ميباشد: فصل اول تعريفات-- فصل دوهم محصولات ميدانهای هوائی-- فصل سوم معافيات-- فصل چهارم محصولات مخابره پیغامهای هوانوردی-- فصل پنجم احکام متممه. acku_risalah_hg9972_9972_4_qaaf29_1345_n075_dari_title1.pdf ...

قانون هوانوردی ملکی : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۵۱) تاریخ فیصله ۲۸/ ۶/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون هوانوردی ملکی شماره (۸۸) تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-09-26 | 1391|992|ق|HE9871.A34|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، وظایف وصلاحیت های اداره هوانوردی ملکی – فصل سوم ثبت طیاره – فصل چهارم هیئت پرواز – فصل پنجم میدان های هوائی – فصل ششم پرواز طیاره – فصل هفتم عملیات تفحص و نجات – فصل هشتم حمل و نقل هوائی – فصل نهم ...

مقرره ایجاد وفعالیت موسسات حمل و نقل هوائی ملکی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴) تاریخ ۳۱-۳-۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۱۲) تاریخ ۱۹-۴-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-04-20 | 1396|744|م|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم ایجاد و فعالیت موسسه—فصل سوم احکام متفرقه. شمامل ۳ ضمیمه میباشد. acku_risalah_he269_6_a2_meem744_1396_n1263_dari_title2.pdf ...