صفحه/نتیجه

قانون محصولات استفاده از میدانهای هوائی تاسیسات و خدمات هوانوردی ملکی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-20 | 1345|29|ق|HG9972-9972.4|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل ميباشد: فصل اول تعريفات-- فصل دوهم محصولات ميدانهای هوائی-- فصل سوم معافيات-- فصل چهارم محصولات مخابره پیغامهای هوانوردی-- فصل پنجم احکام متممه. acku_risalah_hg9972_9972_4_qaaf29_1345_n075_dari_title1.pdf ...

مقرره ایجاد وفعالیت موسسات حمل و نقل هوائی ملکی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴) تاریخ ۳۱-۳-۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۱۲) تاریخ ۱۹-۴-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-04-20 | 1396|744|م|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم ایجاد و فعالیت موسسه—فصل سوم احکام متفرقه. شمامل ۳ ضمیمه میباشد. acku_risalah_he269_6_a2_meem744_1396_n1263_dari_title2.pdf ...

تعدیل مجدد ماده دهم مقرره حق الاجرت میدان های هوایی و تاسیسات هوانوردی ملکی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶) تاریخ ۴-۵-۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۱۸۵۴) تاریخ ۲-۶-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-07-25 | 1396|749|ت|HE9871.A34|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این تعدیل تحت عنوان تعدیل در برخی ازمواد مقرره حق الاجرت میدان های هوائی و تاسیسات هوانوردی ملکی، درشماره مسلسل ۱۱۷۰ (۲۵ حمل ۱۳۹۴) به نشر رسیده. acku_risalah_he9871_a34_tay749_1396_n1269_dari_title3.pdf ...

اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-11-15 | 1357|52|ا|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیلات-- فصل سوم سرمایه-- فصل چهارم امور مالی و بیلانس-- فصل پنجم انحلال و تصفیه-- فصل ششم- احکام متفرقه ضمیمه این اساسنامه تحت عنوان ضمیمه شماره (۱) اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده، شماره ۱۰: شماره مسلسل ۴۳۳ ...

تعدیل ماده (۲۴) مقرره حق العبور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-03-16 | 1358|74|ت|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he269_6_a2_tay74_1358_n428_dari_title3.pdf ...