صفحه/نتیجه

قانون محصولات استفاده از میدانهای هوائی تاسیسات و خدمات هوانوردی ملکی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-20 | 1345|29|ق|HG9972-9972.4|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل ميباشد: فصل اول تعريفات-- فصل دوهم محصولات ميدانهای هوائی-- فصل سوم معافيات-- فصل چهارم محصولات مخابره پیغامهای هوانوردی-- فصل پنجم احکام متممه. acku_risalah_hg9972_9972_4_qaaf29_1345_n075_dari_title1.pdf ...

قانون هوانوردی ملکی : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۵۱) تاریخ فیصله ۲۸/ ۶/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون هوانوردی ملکی شماره (۸۸) تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-09-26 | 1391|992|ق|HE9871.A34|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، وظایف وصلاحیت های اداره هوانوردی ملکی – فصل سوم ثبت طیاره – فصل چهارم هیئت پرواز – فصل پنجم میدان های هوائی – فصل ششم پرواز طیاره – فصل هفتم عملیات تفحص و نجات – فصل هشتم حمل و نقل هوائی – فصل نهم ...

مقرره ایجاد وفعالیت موسسات حمل و نقل هوائی ملکی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴) تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۱۲) تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-04-20 | 1396|744|م|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم ایجاد و فعالیت موسسه—فصل سوم احکام متفرقه. شمامل ۳ ضمیمه میباشد. acku_risalah_he269_6_a2_meem744_1396_n1263_dari_title2.pdf ...

تعدیل مجدد ماده دهم مقرره حق الاجرت میدان های هوایی و تاسیسات هوانوردی ملکی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶) تاریخ ۴/۵/۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۱۸۵۴) تاریخ ۲/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-07-25 | 1396|749|ت|HE9871.A34|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این تعدیل تحت عنوان تعدیل در برخی ازمواد مقرره حق الاجرت میدان های هوائی و تاسیسات هوانوردی ملکی، درشماره مسلسل ۱۱۷۰ (۲۵ حمل ۱۳۹۴) به نشر رسیده. acku_risalah_he9871_a34_tay749_1396_n1269_dari_title3.pdf ...