صفحه/نتیجه

اساسنامۀ د آریانا افغان هوائی شرکت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۵) تاریخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-12-23 | 1390|54|الف|TL540.T6|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های شرکت-- فصل سوم سرمایه و سهام-- فصل چهارم تشکیل شرکت—فصل پنجم امور مالی و حسابی—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_tl540_t6_alif54_1390_n1073_dari_title1.pdf ...

قانون حمل و نقل اموال : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲۵) تاریخ ۳۰-۷-۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-08-16 | 1388|23|ق|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۳۰ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم بارنامه-- فصل سوم مسئولیت های متصدی-- فصل چهارم مسئولیت های فرستنده و گیرنده-- فصل پنجم حقوق و وجایب متصدی—فصل ششم حقوق و ...

مقرره حق الاجرت میدان هوایی و تاسیسات هوا نوردی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل ۲۷-۶-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-11-15 | 1363|79|م|TL540.T6|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حق الاجرت میدان هوایی-- فصل سوم معافیت-- فصل چهارم حق الاجرت مخابره پیغام های هوا نوردی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_tl540_t6_meem79_1363_n575_dari_title1.pdf ...

مقرره ملی بس درمورد رسیدگی به تخلفات دریوران : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-06-31 | 1362|79|م|K4025|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k4025_meem79_1362_n540_dari_title2.pdf ...

مقررۀ کنترول وسایط نقلیۀ باربری بلند توناژ : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ کنترول وسایط نقلیۀ باربری بلند توناژ شماره (۵) تاریخ ۱/ ۲/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-03-19 | 1393|744|م|HE269.6|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم نورم بارگیری و حق الوزن وسایط نقلیۀ باربری بلند توناژ – فصل سوم احکام نهائی. شامل ۲ضمیمه میباشد. acku_risalah_he269_6_meem744_1393_n1137_dari_title1.pdf ...

الغای فقرۀ (۶) مادۀ هجدهم و شماره (۷۵) جدول منضمۀ مقررۀ سیر و حرکت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱/ ۲/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-03-19 | 1393|772|الف|KNF3448|رساله | بیشتر...

مقررۀ اصلی این الغا تحت عنوان مقررۀ سیر و حرکت، در شماره ششم: نمبر مسلسل ۴۸۴ (۳۱ جوزای سال ۱۳۶۰) به نشر رسیده است. acku_risalah_knf3448_alif772_1393_n1137_dari_title2.pdf ...