صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۷) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۹۲) ۲۳-۹-۱۳۶۴ درباره اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۷)

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|ا|55|K4024|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی، راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دمو ...

اساسنامه تصدی مسافربری دولتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغاستان شهرکابل شماره (۲۱) تاریخ ۲۵-۱-۱۳۶۵ درمورد اساسنامه تصدی دولتی مسافربری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|56|ا|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی ، راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان ،انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دم ...

ضمیمه شماره « ۱ » مقررات مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-07-30 | 1358|89|ض|TP318.A34|رساله | بیشتر...

WA-2II هینوکش کننده ۴ ۱I ۲۷ دیزد ۶ جارام ۸۶۶ZM هینو ۹ ۳،۱I ۲۴ I۲ ۶ رطرىد ۶ جارام FA 100 L تیىتا ترک ۵۶ ۵۵ ...

اساسنامه تصدی کامبینات ترانسپورتی مواد نفتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۶۰) تاریخ ۲۹-۲-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-08-16 | 1366|58|ا|TN870|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپوردهی بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "در مورد اساسنامه تصد ...

مقررهٔ خرید و فروش عراده جات نمایند گی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم جمهوری اسلامی افغانستان : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۲۶-۴-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-05-15 | 1385|749|م|K4620|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ خرید و فروش عراده جات نمایند گی های سیاسی و سازنمانهای بین المللی مقیم جمهوری اسلامی افغانستان که بداخل (۴) فصل و (۱۰) ماده از جانب شورای وزیران به تصویب رسیده، منظور است."—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ...

مقرره تنظیم وظایف و اجراآت وزارت هوانوردی ملکی جمهوری افغانستان : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۸۷۴-۳ تاریخ ۱۵-۹-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-03-15 | 1368|72|م|K4095|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۰) در جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۴۶۲۵) مورخ ۴/۹/۱۳۶۷ وزارت عدلیه در باره طرح ...

مقررات نمایندگی های مسافرتی و موسسات ترانسپورتی سیاحین : فرمان شماره (۱۲۶۱) مورخ سیزدهم سنبله سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری:

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-07-02 | 1356|74|م|G154|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی وتعریفات) ماده ۱۴-۱، فصل دوم (جواز فعالیت و ثبت نمایندگی ها: نرخ خدمات)ماده ۲۲-۱۵، فصل سوم (موسسات ترانسپورت سیاحین وظایف)ماده۳۱-۲۳، فصل چهارم (مواد متفرقه)ماده ۳۵-۳۲. acku_risalah_g154_meem74_1354_n374_dari_title2. ...