صفحه/نتیجه

مقرره موقتی اعطای مکافات درایوران و کلینران ترانسپورت موتری سکتور دولتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-06-31 | 1360|74|م|K4025|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شمارۀ «۳۰۵۶» در جلسه تاریخی ۸/۶/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۰۹۲) مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_k4025_meem74_1360_n490_dari_title1.pdf ...

مقرره کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوی شورای وزیران ج. د.ا : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۲۴۳) ۱۳۶۳/۱۱/۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-15 | 1364|74|م|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف و وظایف-- فصل سوم صلاحیت و مکلیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_he269_6_a2_meem74_1364_n588_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۴) مقررات مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۴) ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-08-15 | 1364|89|ض|TP317.F7|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی، در شماره ۲: شماره مسلسل ۴۲۵ (۳۰ حمل ۱۳۵۸) به نشر رسیده. acku_risalah_tp317_f7_zwaat89_1364_n594_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره یک قانون هوا نوردی ملکی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|48|ف|K4095|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در رابطه به تاسیس ریاست عمومی هوانوردی ملکی وابسته به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون هوانوردی ملکی جمهوری دموکر ...

اساسنامه ترانسپورتی باربری نمبر (۴) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۹۶) تاریخ ۲۳-۹-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|525a|ا|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی ،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. " درمورد اساسنامه تصدی ترا ...

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۵) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۹۴) تاریخ ۲۳-۹-۱۳۶۴ درمورداساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۵)

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-30 | 1365|525b|ا|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکرات ...

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۶) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۹۱) تاریخ ۲۳-۹-۱۳۶۳ درباره اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۶)

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-15 | 1365|52|ا|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکرات ...

تعدیل ماده دوم و چهل و دوم قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-30 | 1358|79|ت|K1358|رساله | بیشتر...

شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸۱۳۵۸تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۶ » مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ قانون تنظیم سیر و فعالیت و سایط ترانسپورتی زمینی منتشره جریده رسمی شماره ...