صفحه/نتیجه

مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان مورخ ۵-۳-۱۳۶۹ تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۰۹۹) تاریخ ۲۹-۷-۱۳۶۹ توشیح مصوبه مجلس سنای شورای ملی ج.ا، در باره تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|68|م|HE151|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، مصوبه مجلسه عمومی مجلس سنای شورای ملی را در مورد تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_he151_meem68_1369_n731_ ...

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۴۸) تاریخ ۸-۵-۱۳۶۹ در مورد تعدیل نام وزارت هوانوردی ملکی و ادغام ریاست گرځندوی و تصدی هوتل ها به آن وزارت : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۸۱۳) تاریخ ۳-۶-۱۳۶۹ در مورد تغیر اسم وزارت هوانوردی ملکی و توریزم و ادغام ریاست گرځندوی و تصدی هوتلها به آن وزارت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱۴) قانون اساسی ج.ا، با نظرداشت فرمان تقنینی شماره (۴۸) مورخ ۸/۵/۶۹ شورای وزیران ج.ا، تغیر اسم وزارت هوانوردی ملکی بوزارت هوانوردی ملکی و توریزم و ادغام ریاست گرځندوی وزارت اطلاعات و کلتور و تصدی هوتلهای وزارت مالیه بشمول هوتل کان ...

ضمیمه شماره (۱) قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-15 | 1359|89|ض|K4025|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و ضمیمه شماره یك قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی را بداخل چهار ماده که در جلسه تاریخی ۱۱ر۱۲ر۱۳۵۸ شورای وزیران و در جلسهٔ تاریخی ۴ حمل ۱۳۵۹ ...

قانون هوانوردی ملکی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۳۸) تاریخ ۲۹-۴-۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-04-31 | 1382|29|ق|K4095|رساله | بیشتر...

"قانون هوانوردی ملکی که از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (۱۰) فصل و (۹۰) مادۀ تصویب و از جانب ما منظور گردیده است، به شما ارسال شد، تا به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام نمائید."—از روی متن. شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: ثبت طیارات، فص ...

ضمیمه شماره (۲) قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی منتشره جریده رسمی شماره (۴۲۹) مورخه ۳۱ جوزای ۱۳۵۸ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-08-30 | 1360|89|ض|K4025|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی، در شماره 6: شماره مسلسل 429 (31 جوزا 1358) به نشر رسیده. "هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۳۰/۶/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۰۵۳) مورخ ۸/۶/۱۳۶۰ شو ...

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۳) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۹۵) تاریخ ۲۳-۹-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-10-29 | 1365|52|ا|K1358|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید،سازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_k1358_alif52_1365 ...

قانون ترانسپورت و ترانزیت بین المللی جاده در افغانستان : فرمان شماره (۲۰۲۸) مورخ ششم دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-15 | 1356|29|ق|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۲ ضمیمه میباشد: ضمیمه اول(جمهوریت افغانستان وزارت تجارت ریاست ترانزیت و ترانسپورت بین المللی. اجازه نامه واحد مسافرتی(بازگشت) برای ترانسپورت بین المللی جاده)، ضمیمه دوم(جمهوریت افغانستان وزارت تجارت ریاست ترانزیت و ترانسپورت بین المللی اجازه نامه های ...

قـانـون حق الاجرت مــیدان های هوائی تاسیسات و خدمات هوانـوردی ملکی : فـرمـان شماره (۱۷۸۳) مورخ بیست و چهارم قـوس سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهـوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-18 | 1356|299|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل۵ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده۱-۵، فصل دوم (حق الاجــرت مـیدان هوائی)ماده۶-۱۵، فصل سوم (معـافیــت)ماده ۱۶-۲۲، فصل چهارم (حق الاجرت مخابره پیغام های هوا نوردی)ماده۲۳-۳۲، فصل پنجم (احکام متفرقـه) ماده ۳۳-۳۵. acku_risalah_knf13_qaaf299_1356_n385 ...