صفحه/نتیجه

مقرره کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوي شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-01-31 | 1363|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

14 شماره. "پیرامون مقرره کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوي شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_knf2720_meem74_1363_n556_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-15 | 1359|89|ض|K4025|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و ضمیمه شماره یك قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی را بداخل چهار ماده که در جلسه تاریخی ۱۱ر۱۲ر۱۳۵۸ شورای وزیران و در جلسهٔ تاریخی ۴ حمل ۱۳۵۹ ...

ضمیمه شماره (۲) قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی منتشره جریده رسمی شماره (۴۲۹) مورخه ۳۱ جوزای ۱۳۵۸ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-08-30 | 1360|89|ض|K4025|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی، در شماره 6: شماره مسلسل 429 (31 جوزا 1358) به نشر رسیده. "هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۳۰/۶/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۰۵۳) مورخ ۸/۶/۱۳۶۰ شو ...

قانون ترانسپورت و ترانزیت بین المللی جاده در افغانستان : فرمان شماره (۲۰۲۸) مورخ ششم دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-15 | 1356|29|ق|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۲ ضمیمه میباشد: ضمیمه اول(جمهوریت افغانستان وزارت تجارت ریاست ترانزیت و ترانسپورت بین المللی. اجازه نامه واحد مسافرتی(بازگشت) برای ترانسپورت بین المللی جاده)، ضمیمه دوم(جمهوریت افغانستان وزارت تجارت ریاست ترانزیت و ترانسپورت بین المللی اجازه نامه های ...

قـانـون حق الاجرت مــیدان های هوائی تاسیسات و خدمات هوانـوردی ملکی : فـرمـان شماره (۱۷۸۳) مورخ بیست و چهارم قـوس سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهـوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-18 | 1356|299|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل۵ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده۱-۵، فصل دوم (حق الاجــرت مـیدان هوائی)ماده۶-۱۵، فصل سوم (معـافیــت)ماده ۱۶-۲۲، فصل چهارم (حق الاجرت مخابره پیغام های هوا نوردی)ماده۲۳-۳۲، فصل پنجم (احکام متفرقـه) ماده ۳۳-۳۵. acku_risalah_knf13_qaaf299_1356_n385 ...

مقرره موقتی اعطای مکافات درایوران و کلینران ترانسپورت موتری سکتور دولتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-06-31 | 1360|74|م|K4025|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شمارۀ «۳۰۵۶» در جلسه تاریخی ۸/۶/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۰۹۲) مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_k4025_meem74_1360_n490_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۴) مقررات مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۴) ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-08-15 | 1364|89|ض|TP317.F7|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی، در شماره ۲: شماره مسلسل ۴۲۵ (۳۰ حمل ۱۳۵۸) به نشر رسیده. acku_risalah_tp317_f7_zwaat89_1364_n594_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره یک قانون هوا نوردی ملکی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|48|ف|K4095|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در رابطه به تاسیس ریاست عمومی هوانوردی ملکی وابسته به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون هوانوردی ملکی جمهوری دموکر ...

تعدیل ماده دوم و چهل و دوم قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورتی زمینی : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-30 | 1358|79|ت|K1358|رساله | بیشتر...

شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸۱۳۵۸تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۶ » مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ قانون تنظیم سیر و فعالیت و سایط ترانسپورتی زمینی منتشره جریده رسمی شماره ...

مقررهٔ حق الاجرت میدان های هوائی و تأسیسات هوانوردی ملکی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ مقررهٔ حق الاجرت میدان های هوایی و تأسیسات هوانوردی ملکی شماره: (۵۷)تاریخ: ۲۳/۵/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-05-31 | 1384|73|م|TL540.T6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حق الاجرت میدان های هوائی-- فصل سوم معافیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این مقررهٔ به طور خلاصه ذکر شده و ۱۸ ماده به ادامه مقررهٔ به نشر رسیده. acku_risalah_tl540_t6_meem73_1384_n860_dari_tit ...